تبلیغات
احادیث دینی - احکام جنابت
سه شنبه 29 تیر 1389

احکام جنابت

   نوشته شده توسط: احمد زین گنجه    

سئوال 1_ چه چیزهایی باعث غسل جنابت می شود؟

جواب ـ انسان با دو چیز جنب می شود: 1_ جماع یعنی نزدیكی و مقاربت 2_ بیرون آمدن منی چه در خواب باشد  یا در بیداری، كم باشد یا زیاد، با شهوت باشد یا بی شهوت، با اختیار باشد یا بی اختیار.

س 2_ اگر رطوبتی از انسان خارج شد در چه صورت حكم منی را دارد؟

ج ـ اگر رطوبتی از انسان خارج شود و نداند منی است یا بول و یا غیر آن چنانچه با شهوت و جستن بیرون آمده و بعد از بیرون آمدن بدن سست شود آن رطوبت حكم منی را دارد.

س 3_ اگر رطوبتی از انسان خارج شود و آثار سه گانه منی را نداشت چه حكمی دارد؟

ج ـ اگر هیچ یك از آن سه نشانه یا بعضی از آنها را نداشته باشد حكم منی ندارد.

س 4_ آیا وجود نشانهای سه گانه در مورد شخص بیمار نیز باید رعایت شود؟

ج ـ  در بیمار لازم نیست آن آب با جستن بیرون آمده باشد بلكه اگر با شهوت بیرون آید و در موقع بیرون آمدن بدن سست شود در حكم منی است.

س 5_ اگر از مردی كه بیمار نیست آبی خارج شود كه یكی از سه نشانه ای را كه گفته شد نداشته باشد، چه وظیفه ای دارد؟

ج ـ  اگر یكی از نشانه های گفته شده را داشته باشد و نداند نشانه های دیگر را داشته یا نه چنانچه پیش از بیرون آمدن آن آب وضو داشته همان وضو كافی خواهد بود و اگر وضو نداشته فقط باید وضو بگیرد و احتیاط مستحب است كه غسل هم انجام دهد.

س 6_ چه چیزی بعد از بیرون آمدن منی مستحب است؟

ج ـ ‌مستحب است بول كند.

س 7_ اگر بعد از خروج منی بول نكند چه محذوری برای شخص پیش می آید؟

ج ـ اگر بول نكند بعد از غسل رطوبتی از او بیرون آید كه نداند منی است یا رطوبت دیگر حكم منی دارد.

س 8_ در چه صورتی انسان جنب می شود و غسل بر او واجب می گردد؟

ج ـ  اگر انسان جماع كند و به اندازه ختنه گاه یا بیشتر داخل شود، در زن باشد یا در مرد در قبل باشد یا دبر ، بالغ باشد یا نابالغ اگر چه منی بیرون نیاید هر دو جنب می شوند.

س 9_ وظیفه كسی كه شك دارد به اندازه ختنه گاه داخل شده یا نه چیست؟

ج ـ غسل بر او واجب نیست.

س 10_ اگر حیوانی را وطی كند چه وظیفه ای متوجه اوست؟

ج ـ  اگر حیوانی را  وطی كند یعنی با او نزدیكی نماید و منی از او بیرون آید غسل تنها كافی است.

س 11_ اگر بعد از  وطی منی بیرون نیاید چه وظیفه ای دارد؟

ج ـ  چنانچه پیش از وطی وضو داشته باشد غسل تنها كافی است و اگر وضو نداشته باشد بنا بر احتیاط واجب بعد از غسل وضو نیز بگیرد.

س 12_ اگر منی از جای خود حركت كند و بیرون نیاید چه تكلیفی داریم؟

ج ـ اگر منی از جای خود حركت كند و بیرون نیاید یا انسان شك كند منی از او بیرون آمده یا نه غسل بر او واجب نیست.

س 13_ كسی كه نمی تواند غسل كند چه وظیفه ای دارد؟

ج ـ كسی كه نمی تواند غسل كند ولی تیمم برایش ممكن است بعد از داخل شدن وقت نماز نیز می تواند با همسر خود نزدیكی كند.

س 14_ اگر در لباس خود منی ببیند و بداند از خود اوست چه وظیفه ای متوجه اوست؟

ج ـ اگر در لباس خود منی ببیند و بداند از خود اوست و برای آن غسل نكرده باید غسل كند.

س 15_ نمازهایی كه بعد از بیرون آمدن منی خوانده چه حكمی دارد؟

ج ـ  تنها نمازهایی را كه یقین دارد بعد از بیرون آمدن آن منی خوانده قضا كند.

س 16_ حكم نمازهایی كه احتمال می دهد بعد از بیرون آمدن منی خوانده چیست؟

ج ـ  لازم نیست قضا كند.

چیز هایی كه بر جنب حرام است

س 17_ چند چیز بر جنب حرام است؟

ج ـ برجنب پنج چیز حرام است.

س 18_ مورد اولی كه بر جنب حرام است چه می باشد؟

ج ـ رساندن جایی از بدن به خط قرآن یا به اسم خدا و همچنین اسم پیامبران امامان و حضرت زهرا سلام الله علیهم اجمعین بنا بر احتیاط واجب.

س 19_ دومین موردی كه بر جنب حرام است كدام می باشد؟

ج ـ رفتن در مسجد الحرام و مسجد پیامبر اگر چه از یك درب داخل و از درب دیگر خارج شود.

س 20_ مورد سومی كه بر جنب حرام است كدام می باشد؟

ج ـ توقف در مساجد دیگر و همچنین حرم امامان ولی اگر از یك درب داخل و از درب دیگر خارج شود یا برای برداشتن چیزی برود اشكال ندارد.

س 21_ چهارمین موردی كه بر جنب حرام می باشد كدام است؟

ج ـ داخل شدن در مسجد به قصد گذاشتن چیزی در آن بلكه بنا بر احتیاط واجب گذاشتن چیزی درآن اگر چه بدون داخل شدن نیز باشد حرام است.

س 22_ پنجمین موردی كه بر جنب حرام می باشد چیست؟

ج ـ خواندن سوره ای كه سجده واجب دارد.

س 23_ كدام سوره ها سجده واجب دارند؟

ج ـ 1_ سوره سی و دوم قرآن یعنی سوره سجده 2_ سوره چهل و یكم یعنی سوره فصلّت 3_ سوره پنجاه و سوم یعنی سوره النّجم 4_ سوره نود و ششم یعنی سوره العلق. بنا بر احتیاط اگر یك حرف از این چهار سوره را نیز بخواند حرام است.

چیز هایی كه بر جنب مكروه است

س 24_ چند چیز بر جنب مكروه است؟

ج ـ بر جنب نه چیز مكروه است.

س 25_ مورد اول و دوم كه بر جنب مكروه می باشد كدام است؟

ج ـ خوردن و آشامیدن ولی اگر وضو بگیرد یا دستها را بشوید مكروه نیست.

س 26_ سومین موردی كه بر جنب مكروه است چیست؟

ج ـ خواندن بیشتر از هفت آیه از سوره هایی كه سجده  واجب ندارد.

س 27_ موارد چهارم و پنجم كه بر جنب مكروه می باشد، كدام است؟

ج ـ رساندن جایی از بدن به جلد، حاشیه و بین خطهای قرآن (نیز) همراه داشتن قرآن.

س 28_ ششمین موردی كه بر جنب مكروه است كدام می باشد؟

ج ـ خوابیدن ولی با وضو بگیرد یا به جهت نداشتن آب به جای غسل تیمم كند مكروه نیست.

س 29_ سه مورد باقیمانده كه بر جنب مكروه می باشد، كدام است؟

ج ـ خضاب كردن به حنا و مانند آن ـ مالیدن روغن به بدن ـ جماع كردن بعد از محتلم شدن (محتلم شدن یعنی بیرون آمدن منی در خواب).

چند مسأله

س 30_ غسل جنابت چه حكمی دارد؟

ج ـ  غسل جنابت به خودی خود مستحب است ولی برای خواندن نماز و مانند آن واجب می باشد.

س 31_ برای چه چیزهایی غسل جنابت لازم نیست؟

ج ـ برای نماز میت سجده شكر و سجده های واجب قرآن غسل جنابت لازم نیست. اگر چه برای نماز میت احتیاط مستحب است.

س 32_ آیا نیت استحباب  یا وجوب برای غسل جنابت لازم نیست؟

ج ـ  لازم نیست در وقت غسل نیت كند كه غسل واجب یا مستحب می كند بلكه اگر فقط به قصد قربت یعنی انجام فرمان خدا غسل كند كافی است.

س 33_ حكم غسل كسی كه یقین كند وقت نماز شده و نیت غسل واجب كند بعدا ً معلوم شود كه پیش از وقت غسل كرده چیست؟

ج ـ غسل او صحیح است.

س 34_ غسل واجب یا مستحب را به چند صورت می توان انجام داد؟

ج ـ به دو صورت 1_ ترتیبی 2_ ارتماسی.

غسل ترتیبی

س 35_ غسل ترتیبی را چگونه باید انجام دهد؟

ج ـ در غسل ترتیبی باید به نیت غسل اول سر و گردن بعد طرف راست بعد طرف چپ بدن را بشوید ولو به اینكه تمام بدن زیر آب باشد كلاً زیر آب دوش باشد و ابتدا به نیت غسل سر و گردن و بعد طرف راست و بعد طرف چپ تماماً شسته شود.

س 36_ اگر عمداًًًً یا از روی فراموشی یا بر اثر ندانستن مساله به ترتیب عمل نكند غسلش چه حكمی دارد؟

ج ـ چنانچه با مثل ظرف یا مشت آب غسل كرده باشد و ترتیب را رعایت نكرده باشد غسل او باطل است و چنانچه طرف چپ را مقدم داشته بنا بر احتیاط مستحب دوباره غسل كند.

س 37_ عدم ترتیب در كجا بعید نیست؟

ج ـ اگر زیر باران یا دوش و مانند آن غسل كرده باشد عدم لزوم ترتیب بعید نمی باشد گر چه احوط است.

 س 38_ناف و عورت را در غسل چگونه  باید شست؟

ج ـ بنا بر احتیاط نصف ناف و نصف عورت را باید با طرف راست بدن و نصف دیگر را با طرف چپ بشوید. اگر چه بعید نیست كفایت شستن كل ناف و كل عورت با احدالطرفین و بهتر است تمام ناف و عورت با هر دو طرف شسته شود.

س 39_ برای آنكه یقین هر سه قسمت یعنی سر و گردن، طرف راست و طرف چپ كاملاً غسل داده شده چگونه باید عمل كند؟

ج ـ هر قسمتی را كه می شوید مقداری از قسمتهای دیگر را نیز با آن قسمت بشوید بلكه بنا بر احتیاط احوط مستحب است طرف راست گردن را با طرف راست بدن و طرف چپ گردن را با طرف چپ بدن نیز بشوید.

س 40_ اگر بعد از غسل بفهمد جایی از بدن را نشسته اما نمی داند كدام قسمت است، چه وظیفه ای دارد؟

ج ـ دوباره غسل كند.

س 41_ اگر بعد از غسل بفهمد مقداری از بدن را نشسته چگونه باید غسل را تكمیل كند؟

ج ـ چنانچه از طرف چپ باشد شستن همان مقدار كافی است و لازم نیست دوباره غسل كند و اگر از طرف راست باشد احتیاط مستحب آن است كه بعد از شستن آن مقدار دوباره طرف چپ را بشوید.

س 42_ اگر قسمت نشسته نشده از سر و گردن باشد چه حكمی متوجه اوست؟

ج ـ اگر از سر و گردن باشد باید بعد از شستن آن مقدار دوباره طرف راست و بعد طرف چپ را بشوید.

س 43_ اگر غسل به وسیله آب باران و دوش و مانند اینها باشد مقدار نشسته چه حكمی پیدا می كند؟

ج ـ اگر غسل زیر باران و دوش و مانند اینها باشد معلوم نیست شستن اعضاء بعدی لازم باشد.

س 44_ اگر پیش از تمام شدن غسل در شستن مقداری از طرف چپ شك كند چه تكلیفی دارد؟

ج ـ شستن همان مقدار كافی است.

س 45_ اگر پیش از تمام شدن غسل در شستن مقداری از طرف راست شك كند چه وظیفه ای دارد؟

ج ـ بنا بر احتیاط مستحب بعد از شستن آن مقدار طرف چپ را نیز بشوید.

س 46_ اگر در شستن مقداری از سر و گردن شك كند وظیفه اش چیست؟

ج ـ بنا بر احتیاط مستحب بعد از شستن آن مقدار دوباره طرف راست و طرف چپ را بشوید.

غسل ارتماسی

س 47_ غسل ارتماسی را چگونه باید انجام داد؟

ج ـ باید آب در یك لحظه عرفی تمام بدن را بگیرد پس اگر به نیت غسل ارتماسی درآب فرو رود چنانچه پای او روی زمین باشد بایدآن را از زمین بلند كند.

س 48_ در غسل ارتماسی چگونه باید نیت نمود؟

ج ـ ‌لازم نیست هنگامی نیت كند كه مقداری از بدن بیرون آب باشد. بلكه اگر تمام بدن زیر آب باشد می تواند نیت كند.

س 49_ اگر بعد از غسل ارتماسی بفهمد به مقداری از بدن آب نرسیده چه وظیفه ای متوجه اوست؟

ج ـ اگر بعد از غسل ارتماسی بفهمد به مقداری از بدن آب نرسیده چه جای آن را بداند یا نداند بنا بر احتیاط واجب باید دوباره غسل كند.

س 50_ اگر برای غسل ترتیبی وقت نداشت اما برای ارتماسی وقت داشت چه تكلیفی دارد؟

ج ـ باید غسل ارتماسی كند.

س 51_ چه كسانی نمی توانند غسل ارتماسی كنند؟

ج ـ كسی كه روزه واجب گرفته یا برای حج و یا عمره احرام بسته است نمی تواند غسل ارتماسی كند ولی اگر از  روی فراموشی غسل كند صحیح است.


http://cialisyoues.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 03:10 ب.ظ

Very good data. Thanks.
opinioni cialis generico canadian cialis acquisto online cialis generic for cialis cialis generic tadalafil buy cialis canada on line prix de cialis cialis lilly tadalafi cialis preise schweiz trusted tabled cialis softabs
canada drugs online
سه شنبه 13 شهریور 1397 07:16 ب.ظ

You made your point extremely clearly.!
aarp recommended canadian pharmacies canadian rxlist are canadian online pharmacies safe drugs for sale are canadian online pharmacies safe drugstore online shopping reviews canadian viagra online pharmacies india top rated canadian pharmacies online canada medications information
kamagra
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:48 ق.ظ

Valuable advice. Appreciate it!
viagra buy buy viagra pay with paypal buy cheap viagra online get viagra no prescription sildenafil generic buy viagra internet online viagra usa buy viagra online online how to buy cheap viagra buy viagra cheap online
Generic cialis
دوشنبه 12 شهریور 1397 08:09 ب.ظ

You've made your stand pretty nicely!!
cialis rezeptfrei tadalafil 5mg cialis herbs cialis rezeptfrei sterreich generic cialis 20mg tablets click now cialis from canada order a sample of cialis cialis free trial when can i take another cialis cialis wir preise
cialissi.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 01:38 ق.ظ

Kudos! An abundance of info.

if a woman takes a mans cialis cialis free trial interactions for cialis cialis cost low cost cialis 20mg safe site to buy cialis online does cialis cause gout tadalafil 10 mg sialis safe dosage for cialis
Online cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:34 ق.ظ

Great advice. Kudos.
cialis dose 30mg low dose cialis blood pressure cialis 20mg prix en pharmacie buy name brand cialis on line cialis online deutschland cialis arginine interactio cialis for daily use price cialis per pill cialis australian price cialis 30 day trial coupon
chocolate
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 06:39 ب.ظ
I am really inspired with your writing talents and also with the format in your
blog. Is that this a paid subject or did you customize it your self?
Either way keep up the nice quality writing, it's uncommon to
see a nice weblog like this one nowadays..
Buy cialis
جمعه 7 اردیبهشت 1397 07:08 ب.ظ

You actually revealed that very well.
cialis e hiv cialis for bph tadalafil 20 mg acheter du cialis a geneve cialis in sconto cialis canadian drugs cialis online deutschland when can i take another cialis cialis 100mg suppliers only now cialis for sale in us
Tadalafil 20 mg
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 04:24 ق.ظ

Terrific info, Thanks!
buy viagra online online online generic viagra pharmacy order viagra no prescription online pharmacy buy generic viagra uk buying viagra online without prescription buy viagra without prescription online viagra with prescription online cheap viagra online uk how to buy viagra
Buy generic cialis
جمعه 17 فروردین 1397 08:04 ب.ظ

Effectively spoken certainly! !
weblink price cialis we like it cialis soft gel costo in farmacia cialis cialis patent expiration safe site to buy cialis online cialis prices india cialis 100mg cost il cialis quanto costa cialis 20 mg cost cialis 5 mg
Online cialis
جمعه 3 فروردین 1397 04:34 ب.ظ

You suggested that fantastically.
cialis for daily use ou trouver cialis sur le net cialis bula we like it cialis price buy cialis online cheapest cialis australia org cialis online napol cialis generico postepay trusted tabled cialis softabs cialis dose 30mg
http://kathipeniston.wordpress.com/
چهارشنبه 3 خرداد 1396 12:16 ق.ظ
You are so awesome! I don't suppose I have read a single thing like that before.

So wonderful to discover another person with unique thoughts on this subject matter.
Seriously.. thanks for starting this up. This website is something
that's needed on the internet, someone with some originality!
سه شنبه 15 فروردین 1391 08:37 ب.ظ
سلام دمتون گرم، ما كه استفاده كردیم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر