تبلیغات
احادیث دینی - احکام جنابت
سه شنبه 29 تیر 1389

احکام جنابت

   نوشته شده توسط: احمد زین گنجه    

سئوال 1_ چه چیزهایی باعث غسل جنابت می شود؟

جواب ـ انسان با دو چیز جنب می شود: 1_ جماع یعنی نزدیكی و مقاربت 2_ بیرون آمدن منی چه در خواب باشد  یا در بیداری، كم باشد یا زیاد، با شهوت باشد یا بی شهوت، با اختیار باشد یا بی اختیار.

س 2_ اگر رطوبتی از انسان خارج شد در چه صورت حكم منی را دارد؟

ج ـ اگر رطوبتی از انسان خارج شود و نداند منی است یا بول و یا غیر آن چنانچه با شهوت و جستن بیرون آمده و بعد از بیرون آمدن بدن سست شود آن رطوبت حكم منی را دارد.

س 3_ اگر رطوبتی از انسان خارج شود و آثار سه گانه منی را نداشت چه حكمی دارد؟

ج ـ اگر هیچ یك از آن سه نشانه یا بعضی از آنها را نداشته باشد حكم منی ندارد.

س 4_ آیا وجود نشانهای سه گانه در مورد شخص بیمار نیز باید رعایت شود؟

ج ـ  در بیمار لازم نیست آن آب با جستن بیرون آمده باشد بلكه اگر با شهوت بیرون آید و در موقع بیرون آمدن بدن سست شود در حكم منی است.

س 5_ اگر از مردی كه بیمار نیست آبی خارج شود كه یكی از سه نشانه ای را كه گفته شد نداشته باشد، چه وظیفه ای دارد؟

ج ـ  اگر یكی از نشانه های گفته شده را داشته باشد و نداند نشانه های دیگر را داشته یا نه چنانچه پیش از بیرون آمدن آن آب وضو داشته همان وضو كافی خواهد بود و اگر وضو نداشته فقط باید وضو بگیرد و احتیاط مستحب است كه غسل هم انجام دهد.

س 6_ چه چیزی بعد از بیرون آمدن منی مستحب است؟

ج ـ ‌مستحب است بول كند.

س 7_ اگر بعد از خروج منی بول نكند چه محذوری برای شخص پیش می آید؟

ج ـ اگر بول نكند بعد از غسل رطوبتی از او بیرون آید كه نداند منی است یا رطوبت دیگر حكم منی دارد.

س 8_ در چه صورتی انسان جنب می شود و غسل بر او واجب می گردد؟

ج ـ  اگر انسان جماع كند و به اندازه ختنه گاه یا بیشتر داخل شود، در زن باشد یا در مرد در قبل باشد یا دبر ، بالغ باشد یا نابالغ اگر چه منی بیرون نیاید هر دو جنب می شوند.

س 9_ وظیفه كسی كه شك دارد به اندازه ختنه گاه داخل شده یا نه چیست؟

ج ـ غسل بر او واجب نیست.

س 10_ اگر حیوانی را وطی كند چه وظیفه ای متوجه اوست؟

ج ـ  اگر حیوانی را  وطی كند یعنی با او نزدیكی نماید و منی از او بیرون آید غسل تنها كافی است.

س 11_ اگر بعد از  وطی منی بیرون نیاید چه وظیفه ای دارد؟

ج ـ  چنانچه پیش از وطی وضو داشته باشد غسل تنها كافی است و اگر وضو نداشته باشد بنا بر احتیاط واجب بعد از غسل وضو نیز بگیرد.

س 12_ اگر منی از جای خود حركت كند و بیرون نیاید چه تكلیفی داریم؟

ج ـ اگر منی از جای خود حركت كند و بیرون نیاید یا انسان شك كند منی از او بیرون آمده یا نه غسل بر او واجب نیست.

س 13_ كسی كه نمی تواند غسل كند چه وظیفه ای دارد؟

ج ـ كسی كه نمی تواند غسل كند ولی تیمم برایش ممكن است بعد از داخل شدن وقت نماز نیز می تواند با همسر خود نزدیكی كند.

س 14_ اگر در لباس خود منی ببیند و بداند از خود اوست چه وظیفه ای متوجه اوست؟

ج ـ اگر در لباس خود منی ببیند و بداند از خود اوست و برای آن غسل نكرده باید غسل كند.

س 15_ نمازهایی كه بعد از بیرون آمدن منی خوانده چه حكمی دارد؟

ج ـ  تنها نمازهایی را كه یقین دارد بعد از بیرون آمدن آن منی خوانده قضا كند.

س 16_ حكم نمازهایی كه احتمال می دهد بعد از بیرون آمدن منی خوانده چیست؟

ج ـ  لازم نیست قضا كند.

چیز هایی كه بر جنب حرام است

س 17_ چند چیز بر جنب حرام است؟

ج ـ برجنب پنج چیز حرام است.

س 18_ مورد اولی كه بر جنب حرام است چه می باشد؟

ج ـ رساندن جایی از بدن به خط قرآن یا به اسم خدا و همچنین اسم پیامبران امامان و حضرت زهرا سلام الله علیهم اجمعین بنا بر احتیاط واجب.

س 19_ دومین موردی كه بر جنب حرام است كدام می باشد؟

ج ـ رفتن در مسجد الحرام و مسجد پیامبر اگر چه از یك درب داخل و از درب دیگر خارج شود.

س 20_ مورد سومی كه بر جنب حرام است كدام می باشد؟

ج ـ توقف در مساجد دیگر و همچنین حرم امامان ولی اگر از یك درب داخل و از درب دیگر خارج شود یا برای برداشتن چیزی برود اشكال ندارد.

س 21_ چهارمین موردی كه بر جنب حرام می باشد كدام است؟

ج ـ داخل شدن در مسجد به قصد گذاشتن چیزی در آن بلكه بنا بر احتیاط واجب گذاشتن چیزی درآن اگر چه بدون داخل شدن نیز باشد حرام است.

س 22_ پنجمین موردی كه بر جنب حرام می باشد چیست؟

ج ـ خواندن سوره ای كه سجده واجب دارد.

س 23_ كدام سوره ها سجده واجب دارند؟

ج ـ 1_ سوره سی و دوم قرآن یعنی سوره سجده 2_ سوره چهل و یكم یعنی سوره فصلّت 3_ سوره پنجاه و سوم یعنی سوره النّجم 4_ سوره نود و ششم یعنی سوره العلق. بنا بر احتیاط اگر یك حرف از این چهار سوره را نیز بخواند حرام است.

چیز هایی كه بر جنب مكروه است

س 24_ چند چیز بر جنب مكروه است؟

ج ـ بر جنب نه چیز مكروه است.

س 25_ مورد اول و دوم كه بر جنب مكروه می باشد كدام است؟

ج ـ خوردن و آشامیدن ولی اگر وضو بگیرد یا دستها را بشوید مكروه نیست.

س 26_ سومین موردی كه بر جنب مكروه است چیست؟

ج ـ خواندن بیشتر از هفت آیه از سوره هایی كه سجده  واجب ندارد.

س 27_ موارد چهارم و پنجم كه بر جنب مكروه می باشد، كدام است؟

ج ـ رساندن جایی از بدن به جلد، حاشیه و بین خطهای قرآن (نیز) همراه داشتن قرآن.

س 28_ ششمین موردی كه بر جنب مكروه است كدام می باشد؟

ج ـ خوابیدن ولی با وضو بگیرد یا به جهت نداشتن آب به جای غسل تیمم كند مكروه نیست.

س 29_ سه مورد باقیمانده كه بر جنب مكروه می باشد، كدام است؟

ج ـ خضاب كردن به حنا و مانند آن ـ مالیدن روغن به بدن ـ جماع كردن بعد از محتلم شدن (محتلم شدن یعنی بیرون آمدن منی در خواب).

چند مسأله

س 30_ غسل جنابت چه حكمی دارد؟

ج ـ  غسل جنابت به خودی خود مستحب است ولی برای خواندن نماز و مانند آن واجب می باشد.

س 31_ برای چه چیزهایی غسل جنابت لازم نیست؟

ج ـ برای نماز میت سجده شكر و سجده های واجب قرآن غسل جنابت لازم نیست. اگر چه برای نماز میت احتیاط مستحب است.

س 32_ آیا نیت استحباب  یا وجوب برای غسل جنابت لازم نیست؟

ج ـ  لازم نیست در وقت غسل نیت كند كه غسل واجب یا مستحب می كند بلكه اگر فقط به قصد قربت یعنی انجام فرمان خدا غسل كند كافی است.

س 33_ حكم غسل كسی كه یقین كند وقت نماز شده و نیت غسل واجب كند بعدا ً معلوم شود كه پیش از وقت غسل كرده چیست؟

ج ـ غسل او صحیح است.

س 34_ غسل واجب یا مستحب را به چند صورت می توان انجام داد؟

ج ـ به دو صورت 1_ ترتیبی 2_ ارتماسی.

غسل ترتیبی

س 35_ غسل ترتیبی را چگونه باید انجام دهد؟

ج ـ در غسل ترتیبی باید به نیت غسل اول سر و گردن بعد طرف راست بعد طرف چپ بدن را بشوید ولو به اینكه تمام بدن زیر آب باشد كلاً زیر آب دوش باشد و ابتدا به نیت غسل سر و گردن و بعد طرف راست و بعد طرف چپ تماماً شسته شود.

س 36_ اگر عمداًًًً یا از روی فراموشی یا بر اثر ندانستن مساله به ترتیب عمل نكند غسلش چه حكمی دارد؟

ج ـ چنانچه با مثل ظرف یا مشت آب غسل كرده باشد و ترتیب را رعایت نكرده باشد غسل او باطل است و چنانچه طرف چپ را مقدم داشته بنا بر احتیاط مستحب دوباره غسل كند.

س 37_ عدم ترتیب در كجا بعید نیست؟

ج ـ اگر زیر باران یا دوش و مانند آن غسل كرده باشد عدم لزوم ترتیب بعید نمی باشد گر چه احوط است.

 س 38_ناف و عورت را در غسل چگونه  باید شست؟

ج ـ بنا بر احتیاط نصف ناف و نصف عورت را باید با طرف راست بدن و نصف دیگر را با طرف چپ بشوید. اگر چه بعید نیست كفایت شستن كل ناف و كل عورت با احدالطرفین و بهتر است تمام ناف و عورت با هر دو طرف شسته شود.

س 39_ برای آنكه یقین هر سه قسمت یعنی سر و گردن، طرف راست و طرف چپ كاملاً غسل داده شده چگونه باید عمل كند؟

ج ـ هر قسمتی را كه می شوید مقداری از قسمتهای دیگر را نیز با آن قسمت بشوید بلكه بنا بر احتیاط احوط مستحب است طرف راست گردن را با طرف راست بدن و طرف چپ گردن را با طرف چپ بدن نیز بشوید.

س 40_ اگر بعد از غسل بفهمد جایی از بدن را نشسته اما نمی داند كدام قسمت است، چه وظیفه ای دارد؟

ج ـ دوباره غسل كند.

س 41_ اگر بعد از غسل بفهمد مقداری از بدن را نشسته چگونه باید غسل را تكمیل كند؟

ج ـ چنانچه از طرف چپ باشد شستن همان مقدار كافی است و لازم نیست دوباره غسل كند و اگر از طرف راست باشد احتیاط مستحب آن است كه بعد از شستن آن مقدار دوباره طرف چپ را بشوید.

س 42_ اگر قسمت نشسته نشده از سر و گردن باشد چه حكمی متوجه اوست؟

ج ـ اگر از سر و گردن باشد باید بعد از شستن آن مقدار دوباره طرف راست و بعد طرف چپ را بشوید.

س 43_ اگر غسل به وسیله آب باران و دوش و مانند اینها باشد مقدار نشسته چه حكمی پیدا می كند؟

ج ـ اگر غسل زیر باران و دوش و مانند اینها باشد معلوم نیست شستن اعضاء بعدی لازم باشد.

س 44_ اگر پیش از تمام شدن غسل در شستن مقداری از طرف چپ شك كند چه تكلیفی دارد؟

ج ـ شستن همان مقدار كافی است.

س 45_ اگر پیش از تمام شدن غسل در شستن مقداری از طرف راست شك كند چه وظیفه ای دارد؟

ج ـ بنا بر احتیاط مستحب بعد از شستن آن مقدار طرف چپ را نیز بشوید.

س 46_ اگر در شستن مقداری از سر و گردن شك كند وظیفه اش چیست؟

ج ـ بنا بر احتیاط مستحب بعد از شستن آن مقدار دوباره طرف راست و طرف چپ را بشوید.

غسل ارتماسی

س 47_ غسل ارتماسی را چگونه باید انجام داد؟

ج ـ باید آب در یك لحظه عرفی تمام بدن را بگیرد پس اگر به نیت غسل ارتماسی درآب فرو رود چنانچه پای او روی زمین باشد بایدآن را از زمین بلند كند.

س 48_ در غسل ارتماسی چگونه باید نیت نمود؟

ج ـ ‌لازم نیست هنگامی نیت كند كه مقداری از بدن بیرون آب باشد. بلكه اگر تمام بدن زیر آب باشد می تواند نیت كند.

س 49_ اگر بعد از غسل ارتماسی بفهمد به مقداری از بدن آب نرسیده چه وظیفه ای متوجه اوست؟

ج ـ اگر بعد از غسل ارتماسی بفهمد به مقداری از بدن آب نرسیده چه جای آن را بداند یا نداند بنا بر احتیاط واجب باید دوباره غسل كند.

س 50_ اگر برای غسل ترتیبی وقت نداشت اما برای ارتماسی وقت داشت چه تكلیفی دارد؟

ج ـ باید غسل ارتماسی كند.

س 51_ چه كسانی نمی توانند غسل ارتماسی كنند؟

ج ـ كسی كه روزه واجب گرفته یا برای حج و یا عمره احرام بسته است نمی تواند غسل ارتماسی كند ولی اگر از  روی فراموشی غسل كند صحیح است.


http://viagrawwithoutdoctor.com/
سه شنبه 8 مرداد 1398 12:50 ق.ظ

You actually mentioned that exceptionally well.
viagra canadiense good canadian online pharmacies prescriptions from canada without pharmacy canada Canadian Pharmacy USA canadian medications by mail canadian pharmacycanadian pharmacy online pharmacies canadianpharmacyusa24h northwest pharmacies
http://crowemmac.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 06:51 ق.ظ

Amazing knowledge. Regards!
wow look it cialis mexico legalidad de comprar cialis cialis 20 mg cialis e hiv cialis canada cialis side effects how to buy cialis online usa click here to buy cialis cialis generic cialis 20 mg cost
cialis preise schweiz
یکشنبه 2 تیر 1398 12:06 ق.ظ

Tips very well taken.!
cialis daily reviews enter site 20 mg cialis cost if a woman takes a mans cialis cialis usa cost what is cialis low dose cialis blood pressure cialis 20 mg safe dosage for cialis side effects of cialis cialis price in bangalore
Cialis online
شنبه 1 تیر 1398 07:19 ق.ظ

You actually suggested that adequately!
calis buy brand cialis cheap tadalafil 20 mg non 5 mg cialis generici safe site to buy cialis online non 5 mg cialis generici wow look it cialis mexico generic cialis levitra buying cialis on internet import cialis
http://theosderban.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 03:12 ب.ظ

Incredible many of valuable material!
canadian drugs generic cialis usa cialis online cialis prezzo in linea basso enter site 20 mg cialis cost cialis vs viagra where to buy cialis in ontario tadalafil 5mg prices for cialis 50mg buying brand cialis online cialis efficacit
Cialis online
پنجشنبه 30 خرداد 1398 11:03 ب.ظ

Nicely put. Thank you.
cialis italia gratis can i take cialis and ecstasy cialis rezeptfrei sterreich click here to buy cialis get cheap cialis cialis generico milano discount cialis cialis 20mg comprar cialis 10 espa241a generic cialis review uk
http://cleradat.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 03:54 ق.ظ

You explained this adequately!
american pharmacy cialis we recommend cialis best buy we like it cialis price free cialis recommended site cialis kanada cialis 10mg prix pharmaci cialis coupons printable cialis generico online cialis for sale low cost cialis 20mg
http://avimcor.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 11:57 ق.ظ

Awesome forum posts, Regards.
brand cialis generic cialis online deutschland cialis for sale in europa cialis 5 mg cialis mit grapefruitsaft cialis without a doctor's prescription buy cialis online nz cialis pas cher paris low cost cialis 20mg cialis generico postepay
Cialis 20 mg
سه شنبه 28 خرداد 1398 07:35 ب.ظ

Thanks. Terrific stuff.
comprar cialis 10 espa241a fast cialis online cialis e hiv 5 mg cialis pharmacie en ligne we use it 50 mg cialis dose recommended site cialis kanada buy cialis online ou trouver cialis sur le net free generic cialis discount cialis
http://gruneces.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 09:33 ب.ظ

Terrific stuff. With thanks.
we choice cialis uk cialis en 24 hora 200 cialis coupon we recommend cialis best buy cost of cialis cvs cialis professional yohimbe cialis professional yohimbe cialis 20 mg cut in half cost of cialis cvs cialis patent expiration
Cialis 20 mg
دوشنبه 27 خرداد 1398 06:50 ق.ظ

Fine postings. With thanks!
wow look it cialis mexico cialis 20 mg cut in half cialis canada buy original cialis cialis dosage recommendations cialis coupon cialis kaufen bankberweisung precios de cialis generico cialis price in bangalore cialis prezzo al pubblico
http://teilyngu.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 05:29 ب.ظ

Superb tips. Thank you.
cialis price thailand generic cialis pro the best site cialis tablets tesco price cialis prix cialis once a da calis cialis tablets viagra cialis levitra cialis flussig cialis dosage amounts
Generic cialis
یکشنبه 26 خرداد 1398 02:50 ق.ظ

Nicely put. Thank you!
cialis per paypa cialis 5 mg buy order a sample of cialis only best offers cialis use order generic cialis online order generic cialis online cialis wir preise order generic cialis online trusted tabled cialis softabs cialis tablets
natural cialis
شنبه 25 خرداد 1398 01:02 ب.ظ

Awesome forum posts. Appreciate it!
cialis patentablauf in deutschland cialis efficacit we recommend cialis best buy cialis online napol how much does a cialis cost import cialis purchasing cialis on the internet cialis super acti generic cialis in vietnam generic cialis at the pharmacy
cialis and high blood pressure
جمعه 24 خرداد 1398 10:50 ب.ظ

This is nicely said. !
cialis 20 mg effectiveness cheap cialis compare prices cialis uk compare prices cialis uk we like it safe cheap cialis cialis pills in singapore cialis coupons printable cialis italia gratis cialis coupon cialis sans ordonnance
http://cifoli.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 08:38 ق.ظ

Nicely put, Cheers!
how much does a cialis cost cialis kamagra levitra import cialis cialis 5 mg scheda tecnica how to purchase cialis on line cialis generico in farmacia prix de cialis we use it cialis online store buy cialis sample pack cialis lowest price
http://precmanfsa.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 06:09 ب.ظ

With thanks! Ample forum posts.

cialis baratos compran uk non 5 mg cialis generici miglior cialis generico tadalafil 10 mg cialis 5 mg funziona effetti del cialis tadalafilo precios cialis peru cialis 05 cialis vs viagra
buying cialis overnight
پنجشنبه 23 خرداد 1398 04:46 ق.ظ

You actually mentioned this adequately.
cialis 200 dollar savings card acheter cialis meilleur pri cialis venta a domicilio cialis rezeptfrei sterreich generic cialis levitra generic cialis at the pharmacy click now buy cialis brand cialis coupon cialis kaufen buy online cialis 5mg
Buy cialis
چهارشنبه 22 خرداد 1398 02:49 ب.ظ

You made your position extremely effectively.!
cialis generika only here cialis pills 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis professional yohimbe cialis tablets for sale cialis ahumada acheter cialis kamagra cialis dose 30mg where cheapest cialis prix de cialis
http://cialisvie.com/
دوشنبه 20 خرداد 1398 07:22 ق.ظ

Nicely put. Appreciate it!
acheter du cialis a geneve cialis authentique suisse cialis for sale in europa enter site 20 mg cialis cost the best choice cialis woman cialis para que sirve trusted tabled cialis softabs buy cialis sample pack cialis arginine interactio cialis patentablauf in deutschland
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 01:26 ق.ظ

Wonderful information, Thank you!
cialis rezeptfrei cialis arginine interactio we choice cialis uk cialis online enter site 20 mg cialis cost cialis kaufen bankberweisung free generic cialis cialis 20 mg cost cialis 20 mg side effects of cialis
cialisvie.com
جمعه 17 خرداد 1398 08:06 ب.ظ

Wow a good deal of valuable data!
cialis mit grapefruitsaft cialis 5 mg schweiz i recommend cialis generico cialis soft tabs for sale cialis cipla best buy look here cialis cheap canada cialis cipla best buy only now cialis for sale in us cialis per paypa generic cialis with dapoxetine
can u drink with viagra
جمعه 17 خرداد 1398 05:40 ب.ظ

What's Taking place i'm new to this, I stumbled upon this I have found It positively useful and it has helped me out loads. I am hoping to give a contribution & help other users like its aided me. Good job.
http://canadianpharmacyonl.com/
چهارشنبه 21 فروردین 1398 03:56 ب.ظ

Kudos! Valuable information.
legitimate canadian mail order pharmacies canadian cialis canadian pharmacies without an rx canadian drug canadian pharmacy uk delivery canadian pharmacies shipping to usa online canadian pharmacy trust pharmacy canada pharmacy canada reviews canadian rxlist
buy cialis medication
جمعه 16 آذر 1397 01:05 ق.ظ

Appreciate it. An abundance of write ups.

buy cialis online cheapest canada discount drugs cialis cialis billig low dose cialis blood pressure cialis name brand cheap only here cialis pills cialis generico en mexico cialis sale online cialis qualitat cialis 20mg
buy cialis without a doctor's prescription
پنجشنبه 15 آذر 1397 05:37 ق.ظ

Good data, Thanks a lot!
india cialis 100mg cost cialis for sale in europa buy cialis online cheapest cialis generic tadalafil buy cialis 5mg billiger buy cialis online nz cialis for bph acheter cialis kamagra cialis 10 doctissimo we use it cialis online store
Buy generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:31 ق.ظ

Reliable stuff. Thanks.
generic low dose cialis safe site to buy cialis online buying cialis in colombia generic cialis soft gels can i take cialis and ecstasy warnings for cialis we use it cialis online store cialis dosage cialis generico in farmacia cuanto cuesta cialis yaho
Cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:05 ق.ظ

Appreciate it. Loads of write ups!

cialis sicuro in linea generic cialis tadalafil viagra or cialis canadian drugs generic cialis cialis 5 mg cialis online brand cialis generic we choice cialis uk cialis tadalafil online acheter cialis kamagra
Cialis prices
سه شنبه 13 آذر 1397 01:06 ب.ظ

Nicely put, Kudos!
tadalafil 20mg cialis preise schweiz venta de cialis canada cialis purchasing order generic cialis online generic cialis at the pharmacy cialis from canada cialis authentique suisse only now cialis 20 mg cialis 5mg prix
buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 01:37 ق.ظ

Nicely put, Cheers.
cialis online cialis 5 mg funziona brand cialis nl buy cialis cheap 10 mg cialis lowest price enter site very cheap cialis cialis prezzo al pubblico 200 cialis coupon achat cialis en europe callus
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30