تبلیغات
احادیث دینی - احکام جنابت
سه شنبه 29 تیر 1389

احکام جنابت

   نوشته شده توسط: احمد زین گنجه    

سئوال 1_ چه چیزهایی باعث غسل جنابت می شود؟

جواب ـ انسان با دو چیز جنب می شود: 1_ جماع یعنی نزدیكی و مقاربت 2_ بیرون آمدن منی چه در خواب باشد  یا در بیداری، كم باشد یا زیاد، با شهوت باشد یا بی شهوت، با اختیار باشد یا بی اختیار.

س 2_ اگر رطوبتی از انسان خارج شد در چه صورت حكم منی را دارد؟

ج ـ اگر رطوبتی از انسان خارج شود و نداند منی است یا بول و یا غیر آن چنانچه با شهوت و جستن بیرون آمده و بعد از بیرون آمدن بدن سست شود آن رطوبت حكم منی را دارد.

س 3_ اگر رطوبتی از انسان خارج شود و آثار سه گانه منی را نداشت چه حكمی دارد؟

ج ـ اگر هیچ یك از آن سه نشانه یا بعضی از آنها را نداشته باشد حكم منی ندارد.

س 4_ آیا وجود نشانهای سه گانه در مورد شخص بیمار نیز باید رعایت شود؟

ج ـ  در بیمار لازم نیست آن آب با جستن بیرون آمده باشد بلكه اگر با شهوت بیرون آید و در موقع بیرون آمدن بدن سست شود در حكم منی است.

س 5_ اگر از مردی كه بیمار نیست آبی خارج شود كه یكی از سه نشانه ای را كه گفته شد نداشته باشد، چه وظیفه ای دارد؟

ج ـ  اگر یكی از نشانه های گفته شده را داشته باشد و نداند نشانه های دیگر را داشته یا نه چنانچه پیش از بیرون آمدن آن آب وضو داشته همان وضو كافی خواهد بود و اگر وضو نداشته فقط باید وضو بگیرد و احتیاط مستحب است كه غسل هم انجام دهد.

س 6_ چه چیزی بعد از بیرون آمدن منی مستحب است؟

ج ـ ‌مستحب است بول كند.

س 7_ اگر بعد از خروج منی بول نكند چه محذوری برای شخص پیش می آید؟

ج ـ اگر بول نكند بعد از غسل رطوبتی از او بیرون آید كه نداند منی است یا رطوبت دیگر حكم منی دارد.

س 8_ در چه صورتی انسان جنب می شود و غسل بر او واجب می گردد؟

ج ـ  اگر انسان جماع كند و به اندازه ختنه گاه یا بیشتر داخل شود، در زن باشد یا در مرد در قبل باشد یا دبر ، بالغ باشد یا نابالغ اگر چه منی بیرون نیاید هر دو جنب می شوند.

س 9_ وظیفه كسی كه شك دارد به اندازه ختنه گاه داخل شده یا نه چیست؟

ج ـ غسل بر او واجب نیست.

س 10_ اگر حیوانی را وطی كند چه وظیفه ای متوجه اوست؟

ج ـ  اگر حیوانی را  وطی كند یعنی با او نزدیكی نماید و منی از او بیرون آید غسل تنها كافی است.

س 11_ اگر بعد از  وطی منی بیرون نیاید چه وظیفه ای دارد؟

ج ـ  چنانچه پیش از وطی وضو داشته باشد غسل تنها كافی است و اگر وضو نداشته باشد بنا بر احتیاط واجب بعد از غسل وضو نیز بگیرد.

س 12_ اگر منی از جای خود حركت كند و بیرون نیاید چه تكلیفی داریم؟

ج ـ اگر منی از جای خود حركت كند و بیرون نیاید یا انسان شك كند منی از او بیرون آمده یا نه غسل بر او واجب نیست.

س 13_ كسی كه نمی تواند غسل كند چه وظیفه ای دارد؟

ج ـ كسی كه نمی تواند غسل كند ولی تیمم برایش ممكن است بعد از داخل شدن وقت نماز نیز می تواند با همسر خود نزدیكی كند.

س 14_ اگر در لباس خود منی ببیند و بداند از خود اوست چه وظیفه ای متوجه اوست؟

ج ـ اگر در لباس خود منی ببیند و بداند از خود اوست و برای آن غسل نكرده باید غسل كند.

س 15_ نمازهایی كه بعد از بیرون آمدن منی خوانده چه حكمی دارد؟

ج ـ  تنها نمازهایی را كه یقین دارد بعد از بیرون آمدن آن منی خوانده قضا كند.

س 16_ حكم نمازهایی كه احتمال می دهد بعد از بیرون آمدن منی خوانده چیست؟

ج ـ  لازم نیست قضا كند.

چیز هایی كه بر جنب حرام است

س 17_ چند چیز بر جنب حرام است؟

ج ـ برجنب پنج چیز حرام است.

س 18_ مورد اولی كه بر جنب حرام است چه می باشد؟

ج ـ رساندن جایی از بدن به خط قرآن یا به اسم خدا و همچنین اسم پیامبران امامان و حضرت زهرا سلام الله علیهم اجمعین بنا بر احتیاط واجب.

س 19_ دومین موردی كه بر جنب حرام است كدام می باشد؟

ج ـ رفتن در مسجد الحرام و مسجد پیامبر اگر چه از یك درب داخل و از درب دیگر خارج شود.

س 20_ مورد سومی كه بر جنب حرام است كدام می باشد؟

ج ـ توقف در مساجد دیگر و همچنین حرم امامان ولی اگر از یك درب داخل و از درب دیگر خارج شود یا برای برداشتن چیزی برود اشكال ندارد.

س 21_ چهارمین موردی كه بر جنب حرام می باشد كدام است؟

ج ـ داخل شدن در مسجد به قصد گذاشتن چیزی در آن بلكه بنا بر احتیاط واجب گذاشتن چیزی درآن اگر چه بدون داخل شدن نیز باشد حرام است.

س 22_ پنجمین موردی كه بر جنب حرام می باشد چیست؟

ج ـ خواندن سوره ای كه سجده واجب دارد.

س 23_ كدام سوره ها سجده واجب دارند؟

ج ـ 1_ سوره سی و دوم قرآن یعنی سوره سجده 2_ سوره چهل و یكم یعنی سوره فصلّت 3_ سوره پنجاه و سوم یعنی سوره النّجم 4_ سوره نود و ششم یعنی سوره العلق. بنا بر احتیاط اگر یك حرف از این چهار سوره را نیز بخواند حرام است.

چیز هایی كه بر جنب مكروه است

س 24_ چند چیز بر جنب مكروه است؟

ج ـ بر جنب نه چیز مكروه است.

س 25_ مورد اول و دوم كه بر جنب مكروه می باشد كدام است؟

ج ـ خوردن و آشامیدن ولی اگر وضو بگیرد یا دستها را بشوید مكروه نیست.

س 26_ سومین موردی كه بر جنب مكروه است چیست؟

ج ـ خواندن بیشتر از هفت آیه از سوره هایی كه سجده  واجب ندارد.

س 27_ موارد چهارم و پنجم كه بر جنب مكروه می باشد، كدام است؟

ج ـ رساندن جایی از بدن به جلد، حاشیه و بین خطهای قرآن (نیز) همراه داشتن قرآن.

س 28_ ششمین موردی كه بر جنب مكروه است كدام می باشد؟

ج ـ خوابیدن ولی با وضو بگیرد یا به جهت نداشتن آب به جای غسل تیمم كند مكروه نیست.

س 29_ سه مورد باقیمانده كه بر جنب مكروه می باشد، كدام است؟

ج ـ خضاب كردن به حنا و مانند آن ـ مالیدن روغن به بدن ـ جماع كردن بعد از محتلم شدن (محتلم شدن یعنی بیرون آمدن منی در خواب).

چند مسأله

س 30_ غسل جنابت چه حكمی دارد؟

ج ـ  غسل جنابت به خودی خود مستحب است ولی برای خواندن نماز و مانند آن واجب می باشد.

س 31_ برای چه چیزهایی غسل جنابت لازم نیست؟

ج ـ برای نماز میت سجده شكر و سجده های واجب قرآن غسل جنابت لازم نیست. اگر چه برای نماز میت احتیاط مستحب است.

س 32_ آیا نیت استحباب  یا وجوب برای غسل جنابت لازم نیست؟

ج ـ  لازم نیست در وقت غسل نیت كند كه غسل واجب یا مستحب می كند بلكه اگر فقط به قصد قربت یعنی انجام فرمان خدا غسل كند كافی است.

س 33_ حكم غسل كسی كه یقین كند وقت نماز شده و نیت غسل واجب كند بعدا ً معلوم شود كه پیش از وقت غسل كرده چیست؟

ج ـ غسل او صحیح است.

س 34_ غسل واجب یا مستحب را به چند صورت می توان انجام داد؟

ج ـ به دو صورت 1_ ترتیبی 2_ ارتماسی.

غسل ترتیبی

س 35_ غسل ترتیبی را چگونه باید انجام دهد؟

ج ـ در غسل ترتیبی باید به نیت غسل اول سر و گردن بعد طرف راست بعد طرف چپ بدن را بشوید ولو به اینكه تمام بدن زیر آب باشد كلاً زیر آب دوش باشد و ابتدا به نیت غسل سر و گردن و بعد طرف راست و بعد طرف چپ تماماً شسته شود.

س 36_ اگر عمداًًًً یا از روی فراموشی یا بر اثر ندانستن مساله به ترتیب عمل نكند غسلش چه حكمی دارد؟

ج ـ چنانچه با مثل ظرف یا مشت آب غسل كرده باشد و ترتیب را رعایت نكرده باشد غسل او باطل است و چنانچه طرف چپ را مقدم داشته بنا بر احتیاط مستحب دوباره غسل كند.

س 37_ عدم ترتیب در كجا بعید نیست؟

ج ـ اگر زیر باران یا دوش و مانند آن غسل كرده باشد عدم لزوم ترتیب بعید نمی باشد گر چه احوط است.

 س 38_ناف و عورت را در غسل چگونه  باید شست؟

ج ـ بنا بر احتیاط نصف ناف و نصف عورت را باید با طرف راست بدن و نصف دیگر را با طرف چپ بشوید. اگر چه بعید نیست كفایت شستن كل ناف و كل عورت با احدالطرفین و بهتر است تمام ناف و عورت با هر دو طرف شسته شود.

س 39_ برای آنكه یقین هر سه قسمت یعنی سر و گردن، طرف راست و طرف چپ كاملاً غسل داده شده چگونه باید عمل كند؟

ج ـ هر قسمتی را كه می شوید مقداری از قسمتهای دیگر را نیز با آن قسمت بشوید بلكه بنا بر احتیاط احوط مستحب است طرف راست گردن را با طرف راست بدن و طرف چپ گردن را با طرف چپ بدن نیز بشوید.

س 40_ اگر بعد از غسل بفهمد جایی از بدن را نشسته اما نمی داند كدام قسمت است، چه وظیفه ای دارد؟

ج ـ دوباره غسل كند.

س 41_ اگر بعد از غسل بفهمد مقداری از بدن را نشسته چگونه باید غسل را تكمیل كند؟

ج ـ چنانچه از طرف چپ باشد شستن همان مقدار كافی است و لازم نیست دوباره غسل كند و اگر از طرف راست باشد احتیاط مستحب آن است كه بعد از شستن آن مقدار دوباره طرف چپ را بشوید.

س 42_ اگر قسمت نشسته نشده از سر و گردن باشد چه حكمی متوجه اوست؟

ج ـ اگر از سر و گردن باشد باید بعد از شستن آن مقدار دوباره طرف راست و بعد طرف چپ را بشوید.

س 43_ اگر غسل به وسیله آب باران و دوش و مانند اینها باشد مقدار نشسته چه حكمی پیدا می كند؟

ج ـ اگر غسل زیر باران و دوش و مانند اینها باشد معلوم نیست شستن اعضاء بعدی لازم باشد.

س 44_ اگر پیش از تمام شدن غسل در شستن مقداری از طرف چپ شك كند چه تكلیفی دارد؟

ج ـ شستن همان مقدار كافی است.

س 45_ اگر پیش از تمام شدن غسل در شستن مقداری از طرف راست شك كند چه وظیفه ای دارد؟

ج ـ بنا بر احتیاط مستحب بعد از شستن آن مقدار طرف چپ را نیز بشوید.

س 46_ اگر در شستن مقداری از سر و گردن شك كند وظیفه اش چیست؟

ج ـ بنا بر احتیاط مستحب بعد از شستن آن مقدار دوباره طرف راست و طرف چپ را بشوید.

غسل ارتماسی

س 47_ غسل ارتماسی را چگونه باید انجام داد؟

ج ـ باید آب در یك لحظه عرفی تمام بدن را بگیرد پس اگر به نیت غسل ارتماسی درآب فرو رود چنانچه پای او روی زمین باشد بایدآن را از زمین بلند كند.

س 48_ در غسل ارتماسی چگونه باید نیت نمود؟

ج ـ ‌لازم نیست هنگامی نیت كند كه مقداری از بدن بیرون آب باشد. بلكه اگر تمام بدن زیر آب باشد می تواند نیت كند.

س 49_ اگر بعد از غسل ارتماسی بفهمد به مقداری از بدن آب نرسیده چه وظیفه ای متوجه اوست؟

ج ـ اگر بعد از غسل ارتماسی بفهمد به مقداری از بدن آب نرسیده چه جای آن را بداند یا نداند بنا بر احتیاط واجب باید دوباره غسل كند.

س 50_ اگر برای غسل ترتیبی وقت نداشت اما برای ارتماسی وقت داشت چه تكلیفی دارد؟

ج ـ باید غسل ارتماسی كند.

س 51_ چه كسانی نمی توانند غسل ارتماسی كنند؟

ج ـ كسی كه روزه واجب گرفته یا برای حج و یا عمره احرام بسته است نمی تواند غسل ارتماسی كند ولی اگر از  روی فراموشی غسل كند صحیح است.


buy cialis medication
جمعه 16 آذر 1397 01:05 ق.ظ

Appreciate it. An abundance of write ups.

buy cialis online cheapest canada discount drugs cialis cialis billig low dose cialis blood pressure cialis name brand cheap only here cialis pills cialis generico en mexico cialis sale online cialis qualitat cialis 20mg
buy cialis without a doctor's prescription
پنجشنبه 15 آذر 1397 05:37 ق.ظ

Good data, Thanks a lot!
india cialis 100mg cost cialis for sale in europa buy cialis online cheapest cialis generic tadalafil buy cialis 5mg billiger buy cialis online nz cialis for bph acheter cialis kamagra cialis 10 doctissimo we use it cialis online store
Buy generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:31 ق.ظ

Reliable stuff. Thanks.
generic low dose cialis safe site to buy cialis online buying cialis in colombia generic cialis soft gels can i take cialis and ecstasy warnings for cialis we use it cialis online store cialis dosage cialis generico in farmacia cuanto cuesta cialis yaho
Cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:05 ق.ظ

Appreciate it. Loads of write ups!

cialis sicuro in linea generic cialis tadalafil viagra or cialis canadian drugs generic cialis cialis 5 mg cialis online brand cialis generic we choice cialis uk cialis tadalafil online acheter cialis kamagra
Cialis prices
سه شنبه 13 آذر 1397 01:06 ب.ظ

Nicely put, Kudos!
tadalafil 20mg cialis preise schweiz venta de cialis canada cialis purchasing order generic cialis online generic cialis at the pharmacy cialis from canada cialis authentique suisse only now cialis 20 mg cialis 5mg prix
buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 01:37 ق.ظ

Nicely put, Cheers.
cialis online cialis 5 mg funziona brand cialis nl buy cialis cheap 10 mg cialis lowest price enter site very cheap cialis cialis prezzo al pubblico 200 cialis coupon achat cialis en europe callus
buy cheap cialis on line
دوشنبه 12 آذر 1397 12:35 ب.ظ

Nicely put. Kudos.
weblink price cialis cialis super kamagra cheap cialis cialis daily reviews cialis australia org cialis per paypa cialis canada cialis 20 mg best price cialis 05 cialis prices
buy cialis online no prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 01:17 ق.ظ

Reliable tips. With thanks.
look here cialis order on line cialis generic availability cialis professional yohimbe cialis 5 mg cialis generico milano cialis generico postepay precios cialis peru cialis price thailand cialis 5mg billiger cilas
buy cialis no rx
یکشنبه 11 آذر 1397 12:10 ب.ظ

Reliable posts. Thank you!
tesco price cialis we use it 50 mg cialis dose cialis vs viagra buy online cialis 5mg how much does a cialis cost cilas cialis ahumada cialis billig canadian drugs generic cialis cipla cialis online
buy cialis medication
یکشنبه 11 آذر 1397 01:09 ق.ظ

Amazing forum posts. Thanks a lot.
cialis baratos compran uk cialis canada on line cialis cipla best buy cialis canada brand cialis generic preis cialis 20mg schweiz purchase once a day cialis sialis cialis prezzo in linea basso cialis prices
Buy cialis
شنبه 10 آذر 1397 12:00 ب.ظ

Thanks! Good information!
cialis 5 mg schweiz cialis generico online buy brand cialis cheap wow look it cialis mexico costo in farmacia cialis canadian cialis ou acheter du cialis pas cher we recommend cheapest cialis female cialis no prescription cialis generic tadalafil buy
Buy cialis
شنبه 10 آذر 1397 12:41 ق.ظ

You stated it adequately!
free cialis achat cialis en suisse click here take cialis the best choice cialis woman cialis preise schweiz does cialis cause gout tadalafil generic buying cialis on internet preis cialis 20mg schweiz cost of cialis per pill
Cialis pills
جمعه 9 آذر 1397 01:35 ق.ظ

Awesome info. Appreciate it!
cialis kaufen enter site natural cialis cialis generico postepay 40 mg cialis what if i take cialis et insomni how much does a cialis cost comprar cialis navarr generic cialis in vietnam acheter cialis kamagra tesco price cialis
Buy cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 02:14 ب.ظ

Nicely put. Appreciate it.
cialis rezeptfrei sterreich calis compare prices cialis uk acheter cialis kamagra cialis patentablauf in deutschland cialis great britain cialis preise schweiz prescription doctor cialis low dose cialis blood pressure cialis generique 5 mg
buy generic cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:57 ق.ظ

You reported that perfectly.
cialis rckenschmerzen cialis 10mg prix pharmaci american pharmacy cialis cialis 100mg suppliers cialis generico click now buy cialis brand cialis en 24 hora trusted tabled cialis softabs usa cialis online achat cialis en suisse
Cialis pills
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:30 ب.ظ

Thanks a lot! A lot of content!

cialis en mexico precio we use it 50 mg cialis dose try it no rx cialis buy online cialis 5mg viagra vs cialis ou acheter du cialis pas cher when will generic cialis be available cialis efficacit look here cialis cheap canada cialis sale online
buy cheap cialis on line
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:32 ق.ظ

Cheers. Loads of forum posts.

click now cialis from canada cialis pills boards order cialis from india deutschland cialis online cialis therapie generic cialis cialis tadalafil only now cialis for sale in us cialis price in bangalore we like it cialis soft gel
buy levitra 10mg
پنجشنبه 19 مهر 1397 06:25 ق.ظ

Kudos. I value it.
buy generic levitra buy levitra generic levitra 10 mg prezzo levitra 20 mg bayer prezzo levitra prices generic levitra levitra 10 mg prezzo buy levitra 10mg levitra 20 mg bayer prezzo levitra without a doctor prescription
Cialis online
سه شنبه 10 مهر 1397 04:37 ق.ظ

You definitely made the point.
cialis australian price sialis cialis patentablauf in deutschland cialis purchasing we recommend cialis info cialis 100 mg 30 tablet cost of cialis cvs buy name brand cialis on line cialis patentablauf in deutschland canadian drugs generic cialis
Online cialis
یکشنبه 8 مهر 1397 02:03 ق.ظ

You explained this very well!
safe dosage for cialis comprar cialis 10 espa241a cialis generic achat cialis en itali cialis patentablauf in deutschland warnings for cialis cialis 5mg price cialis best cialis 5 mg safe dosage for cialis
http://cialisyoues.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 03:10 ب.ظ

Very good data. Thanks.
opinioni cialis generico canadian cialis acquisto online cialis generic for cialis cialis generic tadalafil buy cialis canada on line prix de cialis cialis lilly tadalafi cialis preise schweiz trusted tabled cialis softabs
canada drugs online
سه شنبه 13 شهریور 1397 07:16 ب.ظ

You made your point extremely clearly.!
aarp recommended canadian pharmacies canadian rxlist are canadian online pharmacies safe drugs for sale are canadian online pharmacies safe drugstore online shopping reviews canadian viagra online pharmacies india top rated canadian pharmacies online canada medications information
kamagra
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:48 ق.ظ

Valuable advice. Appreciate it!
viagra buy buy viagra pay with paypal buy cheap viagra online get viagra no prescription sildenafil generic buy viagra internet online viagra usa buy viagra online online how to buy cheap viagra buy viagra cheap online
Generic cialis
دوشنبه 12 شهریور 1397 08:09 ب.ظ

You've made your stand pretty nicely!!
cialis rezeptfrei tadalafil 5mg cialis herbs cialis rezeptfrei sterreich generic cialis 20mg tablets click now cialis from canada order a sample of cialis cialis free trial when can i take another cialis cialis wir preise
cialissi.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 01:38 ق.ظ

Kudos! An abundance of info.

if a woman takes a mans cialis cialis free trial interactions for cialis cialis cost low cost cialis 20mg safe site to buy cialis online does cialis cause gout tadalafil 10 mg sialis safe dosage for cialis
Online cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:34 ق.ظ

Great advice. Kudos.
cialis dose 30mg low dose cialis blood pressure cialis 20mg prix en pharmacie buy name brand cialis on line cialis online deutschland cialis arginine interactio cialis for daily use price cialis per pill cialis australian price cialis 30 day trial coupon
chocolate
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 06:39 ب.ظ
I am really inspired with your writing talents and also with the format in your
blog. Is that this a paid subject or did you customize it your self?
Either way keep up the nice quality writing, it's uncommon to
see a nice weblog like this one nowadays..
Buy cialis
جمعه 7 اردیبهشت 1397 07:08 ب.ظ

You actually revealed that very well.
cialis e hiv cialis for bph tadalafil 20 mg acheter du cialis a geneve cialis in sconto cialis canadian drugs cialis online deutschland when can i take another cialis cialis 100mg suppliers only now cialis for sale in us
Tadalafil 20 mg
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 04:24 ق.ظ

Terrific info, Thanks!
buy viagra online online online generic viagra pharmacy order viagra no prescription online pharmacy buy generic viagra uk buying viagra online without prescription buy viagra without prescription online viagra with prescription online cheap viagra online uk how to buy viagra
Buy generic cialis
جمعه 17 فروردین 1397 08:04 ب.ظ

Effectively spoken certainly! !
weblink price cialis we like it cialis soft gel costo in farmacia cialis cialis patent expiration safe site to buy cialis online cialis prices india cialis 100mg cost il cialis quanto costa cialis 20 mg cost cialis 5 mg
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30