تبلیغات
احادیث دینی - مبطلات روزه
پنجشنبه 28 مرداد 1389

مبطلات روزه

   نوشته شده توسط: احمد زین گنجه    

بنام تو ای قرار هستیچه چیزهایى روزه را باطل مى كند

روزه دار باید از <اذان صبح > تا <مغرب > از برخى كارها بپرهیزد و اگر پرهیز نكند, روزه اش باطل مى شود, به مجموعهء این كارها <مُبطلاتِ روزه > گفته مى شود, كه عبارتند از:
-- خوردن و آشامیدن .
-- دروغ بستن به خدا و پیغمبر (ص ) و جانشینان آن حضرت (ع ).
-- رساندن غبار غلیظ به حلق .
-- فرو بردن تمام سر در آب .
-- قى كردن .
-- آمیزش .
-- استمناء.
-- باقى ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح .
-- اماله كردن با چیزهاى روان .(1)
خوردن و آشامیدن

1- اگر روزه دار عمداً چیزى بخورد یا بیاشامد, روزه اش باطل مى شود هر چند خوردن و آشامیدن آن معمول نباشد; مانند خاك و نفت(2) .
2- اگر كسى عمداً چیزى را كه لاى دندانش مانده است فرو برد, روزه اش باطل مى شود(3).
3- فرو بردن آب دهان , روزه را باطل نمى كند, هر چند زیاد باشد.(4)
4- اگر روزه دار به سبب فراموشى (نمى داند روزه است ) چیزى بخورد یا بیاشامد, روزه اش باطل نمى شود.(5)
5- انسان نمى تواند, بخاطر ضعف , روزه را بخورد ولى اگر ضعف او به قدرى است كه معمولاً نمى شود آن را
تحمل كرد, خوردن روزه اشكال ندارد.(6)
6- فرو بردن اخلاط سر و سینه , تا به فضاى دهان نرسیده روزه را باطل نمى كند, ولى اگر داخل فضاى دهان
شود, احتیاط واجب آن است كه آن را فرو نبرد.(7)
تزریق آمپول

آمپول اگر به جاى غذا نباشد تزریق آن , روزه را باطل نمى كند, هر چند عضو را بى حس كند ولى احتیاط واجب
آن است از آمپولى كه به جاى غذا به كار مى رود پرهیز كند.(8)
رساندن غبار غلیظ به حلق

1- اگر روزه دار غبار غلیظى به حلق برساند, روزه اش باطل مى شود; چه غبار خوراكی ها باشد دمانند آرد, یا غیر خوراكى مانند خاك .
2- در این موارد, روزه باطل نمى شود.
-- به حلق نرسید. (فقط به داخل دهان برسد).
-- بى اختیار به حلق برسد.
-- نمى داند روزه است .
-- شك كند غبار غلیظ به حلق رسیده است یا نه ؟(9)

دروغ بستن به خدا و پیغمبر

در تمام موارد زیر, دروغ بستن از روى عمد, به خدا, پیغمبر(ص) یا امام (ع) روزه را باطل مى كند. و بنابر احتیاط
واجب دروغ بستن به حضرت زهرا3و سایر پیامبران : همین حكم را دارد:
ـ در امور دنیوى باشد یا اخروى .
ـ دروغ نسبت به اقوال آنان باشد یا افعال .
ـ با گفتار باشد یا نوشتار یا اشاره یا انجام كارى كه از آن , نسبت دروغ فهمیده شود.ـ به صراحت باشد یا كنایه .ـ دروغ را خودش ساخته باشد یا دیگرى .ـ اخبار باشد یا پاسخ به سؤال دیگرى .ـ دروغى كه قبلاً گفته , تصدیق كند; یعنى بگوید آنچه گفته ام راست است .ـ راستى كه قبلاً گفته است , تكذیب كند.(10)
در این موارد روزه باطل نیست :

-- اگر قصد راستگویى داشته باشد و دروغ در آید.
-- اگر قصد دروغگویى داشته باشد و راست در آید.
-- بازگویى دروغى كه دیگرى ساخته یا گفته , بر وجه نقل قول یا حكایت اشكال ندارد; مثلاً در حالى كه روزه است ب بگوید: یزید گفت : <لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحى نزل(11)
فرو بردن تمام سر در آب 1 اگر روزه دار عمداً تمام سر را در آب مطلق فرو برد, روزه اش باطل مى شود. 2- احتیاط واجب آن است كه سر را در گلاب فرو نبرد ولى در آبهاى مضاف دیگر در چیزهایى كه روان است اشكال ندارد.
3- در این موارد روزه باطل نیست :
-- سهواً سر را زیر آب ببرد.
-- قسمتى از سر را زیر آب ببرد.
-- نصف سر را یكبار و نصف دیگر را بار دیگر در آب فرو برد.
-- بى اختیار در آب بیفتد.
-- شخصِ دیگرى به زور سر او را در آب فرو برد.
-- شك كند تمام سر زیر آب رفته است یا نه ؟(12)
3- اگر در حال روزهء ماه رمضان براى غسل سر را در آب فرو برد, غسل و روزهء او باطل است , مگر آنكه زیر آب دتوبه كند و در حال خارج شدن از آب نیّت غسل كند كه در این صورت , غسل او صحیح و روزه باطل است .(13)
قى كردن

1 هرگاه روزه دار عمداً قى كند, هر چند به سبب بیمارى باشد, روزه اش باطل مى شود(14).
2- اگر روزه دار بى اختیار قى كند, روزه اش باطل نمى شود.(15)
اِسْتِمناء1 اگر روزه دار <استمنا> كند; یعنى با خود كارى كند كه مَنى از او بیرون آید, روزه اش باطل مى شود.(16)
2- اگر بى اختیار مَنى از او بیرون آید; مثلاً در خواب جنب شود, روزه اش باطل نیست .(17)
باقى ماندن بر جنابت تا اذان صبح اگر شخص جنب , تا اذان صبح غسل نكند و یا اگر وظیفهء او تیمم است , تیمم نكند, در برخى موارد روزه اش باطل -مى شود; اینك برخى از مسائل آن را مى آوریم :
1 اگر عمداً تا اذان صبح غسل نكند و یا اگر وظیفه اش تیمم است تیمم نكند:
-- در روزهء ماه رمضان :روزه اش باطل است .
-- در قضاى آن :
-- در بقیهء روزه هاروزه اش صحیح است .(18)
2 اگر جنب در روزهء ماه رمضان غسل یا تیمم را فراموش كند و پس از یك یا چند روز یادش بیاید:باید آن روزه هارا قضا كند.(19)
3 اگر روزه دار, در خواب جنب شود, واجب نیست فوراً غسل كند و روزه اش صحیح است .(20)
4 اگر شخص جنب در شب ماه رمضان مى داند براى غسل , قبل از اذان صبح بیدار نمى شود, نباید بخوابد و اگر7خوابد و بیدار نشود, روزه اش باطل است .(21)
باقى ماندن بر حیض و نفاس 1 اگر زن قبل از اذان صبح از خون پاك شود:الف : عمداً تا اذان غسل نكند, یا اگر وظیفه اش تیمم است تیمم نكند, روزه اش باطل است .ب : براى غسل وقت ندارد: در روزهء رمضان و قضاى آن , باید تیمم كند و روزه اش صحیح است . در روزهء واجب دیگر یا مستحب , گرچه روزه اش بدون تیمم صحیح است , ولى احتیاط مستحب است كه تیمم هم بكند.2 اگر نزدیك اذان صبح پاك شود, و براى تیمم یا غسل وقت نداشته باشد, روزه اش صحیح است .3 اگر بعد از اذان بفهمد كه قبل از اذان پاك شده روزه اش صحیح است .4 اگر بعد از اذان پاك شود, روزه اش باطل است .5 اگر در روز حیض یا نفاس ببیند, گرچه نزدیك مغرب باشد, روزه اش باطل است .اگر مستحاضه غسلهاى خود را به تفصیلى كه در احكام استحاضه گفته شده به جا آورد روزه اش صحیح است .(22)
حكم كلى هیچكدام از مبطلات روزه اگر سهواً انجام شود روزه را باطل نمى كند.

منابع :

1ـ توضیح المسائل , م 1572
2- توضیح المسائل , م 1573
3- توضیح المسائل , م 1577
4-توضیح مسائل , م 1579
5-توضیح المسائل , م 1575
6-توضیح المسائل , م1583
7-توضیح المسائل , م 1580
8-توضیح المسائل , م 1576
9- تحریرالوسیله , ج 1 ص 285و 286 الثامن ـ توضیح المسائل , م 1603تا 1607
10- همان .
11- تحریرالوسیله , ج 1 ص 284و 285توضیح المسائل , م 1596تا 1602
12- توضیح المسائل , م 1610ـ 1913ـ 1615ـ العروة الوثقى , ج 2 ص , 187 م 36
13- توضیح المسائل , م 1617
14- توضیح المسائل , م 1646
15- توضیح المسائل , م 1646
16- توضیح المسائل , م 1588
17- توضیح المسائل , م 1589
18- توضیح المسائل , م 1619تا 1631
19- توضیح المسائل , 1622
20- توضیح المسائل , م 1632
21- توضیح المسائل , م 1625
22- توضیح المسائل , م 1643buy levitra online
پنجشنبه 19 مهر 1397 06:27 ق.ظ

Really quite a lot of good facts.
buy levitra levitra online generic levitra buy levitra online generic levitra levitra levitra 20 mg buy generic levitra levitra online buy levitra 10mg
buy cialis usa
سه شنبه 10 مهر 1397 04:38 ق.ظ

Nicely put. Cheers.
look here cialis cheap canada are there generic cialis cialis coupons printable look here cialis cheap canada cialis 20 mg cut in half cialis rezeptfrei comprar cialis 10 espa241a cialis patentablauf in deutschland cialis 50 mg soft tab if a woman takes a mans cialis
buy cialis online no prescription
یکشنبه 8 مهر 1397 02:04 ق.ظ

Nicely put. Kudos.
il cialis quanto costa cialis tablets australia cialis 5 mg scheda tecnica generic cialis 20mg uk cialis generico cialis kaufen bankberweisung cialis prices canadian drugs generic cialis prices on cialis 10 mg we like it cialis soft gel
canada drugs online
شنبه 31 شهریور 1397 04:43 ب.ظ

Terrific info. Cheers.
canadian pharcharmy online24 canadian discount pharmacies in canada drugstore online canadian pharmacy viagra brand canadian pharmaceuticals canadian discount pharmacies in canada canada viagra canadian prescriptions online serc 24 mg canadian pharmacies stendra cialis canadian pharmacy
http://viagravonline.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 06:21 ب.ظ

Nicely put. Cheers.
tadalafilo cialis prices miglior cialis generico cialis canada on line effetti del cialis look here cialis cheap canada 5 mg cialis coupon printable generic cialis 20mg tablets cialis mit grapefruitsaft side effects of cialis
http://cialisvonline.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 03:10 ب.ظ

Nicely put, Regards!
cialis generika in deutschland kaufen wow cialis tadalafil 100mg purchase once a day cialis cialis qualitat tadalafil tablets cialis lowest price generic cialis cialis e hiv cialis 5 mg schweiz purchasing cialis on the internet
viagraky.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 03:22 ق.ظ

Nicely put. Appreciate it!
cialis coupon viagra or cialis prix de cialis cialis 50 mg soft tab generic cialis with dapoxetine cialis generic tadalafil buy chinese cialis 50 mg cialis per paypa cuanto cuesta cialis yaho callus
Buy viagra online
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:48 ق.ظ

Whoa plenty of superb tips!
pharmacy prices for viagra sildenafil buy viagra usa how do i buy viagra online where to order viagra online generic viagra uk buy generic viagra paypal buy price viagra viagra cheap online uk purchase viagra
Buy cialis
دوشنبه 12 شهریور 1397 08:09 ب.ظ

Nicely put, Cheers.
cialis online bulk cialis acheter cialis meilleur pri ou trouver cialis sur le net cialis tadalafil cialis side effects try it no rx cialis cialis rezeptfrei sterreich viagra vs cialis weblink price cialis
babecolate.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 01:38 ق.ظ

Useful facts. Many thanks!
cialis 5 mg effetti collateral if a woman takes a mans cialis buy generic cialis cialis 5mg billiger side effects of cialis comprar cialis 10 espa241a cialis baratos compran uk free generic cialis cheap cialis 5 mg cialis coupon printable
cialisda.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 12:36 ب.ظ

Kudos! I like this.
tadalafil 10 mg cialis prices in england cuanto cuesta cialis yaho cialis arginine interactio prezzo cialis a buon mercato cialis kaufen bankberweisung cialis 05 cialis generico lilly cialis 100 mg 30 tablet we like it safe cheap cialis
viagra online
سه شنبه 23 مرداد 1397 03:13 ق.ظ

You mentioned this wonderfully.
find viagra online buy online viagra buy prescription viagra buy online viagra uk order pharmacy online buy viagra online germany viagra cheap levitra how can i buy viagra without seeing a doctor viagra with prescription online get a viagra prescription online
order cialis
یکشنبه 21 مرداد 1397 11:56 ب.ظ

Terrific postings. Regards.
cialis for sale in europa tadalafil 10 mg cialis mit grapefruitsaft cialis tablets link for you cialis price we like it safe cheap cialis cialis rckenschmerzen comprar cialis navarr does cialis cause gout cialis 5 mg para diabeticos
Cialis generic
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:34 ق.ظ

Many thanks! A lot of posts.

canadian drugs generic cialis can i take cialis and ecstasy cialis rezeptfrei price cialis wal mart pharmacy estudios de cialis genricos cialis italia gratis cialis professional from usa cialis 20 mg comprar cialis 10 espa241a cialis side effects
Viagra lowest price
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 04:25 ق.ظ

Terrific info. Thanks!
viagra pfizer buy online where can i buy viagra to buy viagra online buy viagra pills viagra in pharmacy viagra viagra buy viagra to buy viagra online cheap generic viagra online viagra cheap buy how can i buy viagra without seeing a doctor
Cialis prices
جمعه 17 فروردین 1397 08:05 ب.ظ

Thanks a lot! I appreciate it!
fast cialis online cialis daily we use it 50 mg cialis dose cialis daily reviews 200 cialis coupon generic cialis in vietnam female cialis no prescription cialis 10 doctissimo precios de cialis generico side effects for cialis
Buy cialis
جمعه 3 فروردین 1397 04:35 ب.ظ

Lovely material. Thanks.
cialis with 2 days delivery generic cialis pill online we choice cialis pfizer india when will generic cialis be available cialis for bph cialis 100mg suppliers cipla cialis online cialis online cialis cipla best buy cialis 5 mg para diabeticos
اجاره خودرو در تهران
پنجشنبه 7 دی 1396 09:05 ب.ظ
سایت خوبی دارید و سپاسگذارم برای سخاوتمندی شما
Foot Issues
دوشنبه 16 مرداد 1396 08:36 ب.ظ
Wow! At last I got a website from where I know how to in fact obtain useful facts regarding my study and knowledge.
sepehr
یکشنبه 15 مرداد 1396 01:58 ب.ظ
mamnoon
How long will it take for my Achilles tendon to heal?
شنبه 14 مرداد 1396 08:11 ب.ظ
When someone writes an paragraph he/she keeps the idea of a user in his/her brain that how a user can understand it.
Therefore that's why this paragraph is outstdanding. Thanks!
خرید لوستر
شنبه 14 مرداد 1396 02:02 ب.ظ
ممنون از اطلاعاتتون
زهرا
شنبه 14 مرداد 1396 12:46 ب.ظ
سایت خوبی دارید
مجید
شنبه 14 مرداد 1396 12:42 ب.ظ
عالی
سجاد
شنبه 14 مرداد 1396 12:42 ب.ظ
مرسی
احمد
شنبه 14 مرداد 1396 12:41 ب.ظ
سایت خوبی دارید
zahra
شنبه 14 مرداد 1396 12:40 ب.ظ
خوب بود
خرید چای
شنبه 14 مرداد 1396 12:38 ب.ظ
mamnoon
Sandra
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 07:18 ق.ظ
Greetings! I know this is kinda off topic however I'd
figured I'd ask. Would you be interested
in trading links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa?

My site addresses a lot of the same subjects as yours and I feel we could greatly benefit from each other.
If you happen to be interested feel free to shoot me an email.
I look forward to hearing from you! Excellent blog by the way!
nikolecundiff.snack.ws
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 11:22 ق.ظ
This is the perfect web site for everyone who hopes to understand this topic.

You understand a whole lot its almost tough to argue with you (not that I personally would want to?HaHa).
You definitely put a new spin on a topic that has been written about
for years. Wonderful stuff, just wonderful!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30