تبلیغات
احادیث دینی - احکام روزه مسافر
پنجشنبه 4 شهریور 1389

احکام روزه مسافر

   نوشته شده توسط: احمد زین گنجه    

احکام روزه مسافر

سئوال 1 _ در چه صورتی مسافر نمی تواند روزه بگیرد؟

جواب _ مسافری که باید نمازهای چهار رکعتی را، دو رکعت بخواند، در سفر نباید روزه بگیرد.

س 2 _ در چه صورتی مسافر باید روزه بگیرد؟

ج_ مسافری که نمازش را تمام می خواند، مانند کسی که شغل اش مسافرت، یا سفر او سفر گناه است، باید در سفر روزه بگیرد.

س 3 _ آیا مسافرت در ماه رمضان اشکال دارد؟

ج _ مسافرت در ماه رمضان اشکال ندارد.

س 4 _ در چه صورت مسافرت در ماه رمضان اشکال دارد؟

ج _ اگر برای فرار از روزه باشد، مکروه است.

س 5 _ اگر غیر از روزه ماه رمضان، روزه معین دیگری بر انسان واجب، آیا می تواند در آن روز مسافرت کند؟

ج _ اگر غیر از روزه ماه رمضان، روزه معین دیگری بر انسان واجب باشد، مثلا نذر کرده روز معینی را روزه بگیرد، چنانچه ناچار نشود، بنابر احتیاط واجب، نمی تواند در آن روز مسافرت کند.

س 6 _ اگر این شخص در سفر باشد، نسبت به انجام روزه آن چه وظیفه ای دارد؟

ج _ اگر در سفر باشد، چنانچه ممکن است، باید قصد کند ده روز در جایی بماند و آن روز را روزه بگیرد.

س 7 _ اگر نذر کند روزه بگیرد و روز آن را معین نکند، آیا می تواند آن روز را در سفر بجا آورد؟

ج _ نمی تواند آن را در سفر بجا آورد.

س 8 _ چنانچه نذر کند روز معینی را چه مسافر باشد یا نباشد، روزه بگیرد، چه وظیفه ای دارد؟

ج _ باید آن روز را، اگر چه مسافر باشد، روزه بگیرد.

س 9 _ اگر غیر از روزه ماه رمضان، روزه معین دیگری بر انسان واجب باشد، مثلا نذر کرده، روز معینی را روزه بگیرد، آیا می تواند در آن روز به سفر برود؟

ج _ چنانچه ناچار نشود، بنابر احتیاط واجب، نمی تواند در آن روز مسافرت کند.

س 10 _ اگر در آن روز معین در سفر بود، چه تکلیفی بر عهده اوست؟

ج _ چنانچه ممکن است، باید قصد کند ده روز در جایی بماند و آن روز را روزه بگیرد.

س 11 _ اگر کسی نذر کند، روزه بگیرد و روز آن را معین نکند، آیا می تواند آن را در سفر بجا آورد؟

ج _ نمی تواند آن را در سفر بجا آورد.

س 12 _ چنانچه کسی نذر کند روز معینی را چه مسافر باشد، یا نباشد، روزه بگیرد، چه وظیفه ای دارد؟

ج _ باید آن روز را، اگر چه مسافر باشد، روزه بگیرد.

س 13 _ آیا مسافر می تواند برای حاجت خواستن از درگاه الهی، در مدینه منوره روزه بگیرد؟

ج _ می تواند سه روز در شهر مدینه منوره، روزه مستحب بگیرد.

س 14 _ کسی که نمی داند، روزه مسافر باطل است، اگر در سفر روزه بگیرد و در بین روز، مسأله را بفهمد، روزه اش چه حکمی پیدا می کند؟

ج _ روزه باطل می شود.

س 15 _ اگر تا مغرب نفهمد، روزه اش چه حکمی پیدا می کند؟

ج _ روزه اش صحیح است.

س 16 _ اگر فراموش کند، مسافر است، یا فراموش کند، روزه مسافر باطل می باشد و در سفر روزه بگیرد، روزه او چه حکمی پیدا می کند؟

ج _ روزه او باطل است.

س 17 _ اگر مسافر، بعدازظهر مسافرت کند، چه وظیفه ای دارد؟

ج _ باید روزه خود را تمام کند.

س 18 _ اگر پیش از ظهر مسافرت رود و قصد طی کردن مسافت شرعی را داشته باشد، چگونه باید تکلیف اش را انجام دهد؟

ج _ وقتی به حد ترخص برسد، یعنی به جایی برسد که دیوار شهر را ببیند و صدای اذان آن را نشنود، باید روزه خود را باطل کند.

س 19 _ اگر پیش از رسیدن به حد ترخص روزه را باطل کند، انجام چه تکلیفی بر او واجب می شود؟

ج _ بنابر احتیاط کفّاره بر او واجب می شود.

س 20 _ اگر مسافر پیش از ظهر به وطن اش برسد، یا به جایی که می خواهد، ده روز در آنجا بماند، آیا می تواند روزه آن روز را بگیرد؟

ج _ چنانچه کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده، باید آن روز را روزه بگیرد و اگر انجام داده، روزه آن روز بر او واجب نیست.

س 21 _ اگر مسافر بعدازظهر به وطن اش برسد، یا به جایی که می خواهد ده روز در آنجا بماند، آیا لازم است آن روز را روزه بگیرد؟

ج _ نباید آن روز را روزه بگیرد.

س 22 _ انجام چه کارهایی بر مسافر و کسی که نمی تواند روزه بگیرد، مکروه است؟

ج _ مکروه است در روز ماه رمضان، جماع نماید و در خوردن و آشامیدن، خود را سیر کند.

ثابت شدن اول ماه

 س 23 _ با چند چیز، اول ماه ثابت می شود؟

ج _ اول ماه با پنج چیز ثابت می شود.

س 24 _ مورد اول که باعث ثابت شدن اول ماه می شود کدام است؟

ج _ خود انسان ماه را ببیند.

س 25 _ دومین موردی که باعث ثابت شدن اول ماه می گردد، چیست؟

ج _ عده ای که از گفته آنان یقین پیدا می شود، بگویند ماه را دیده ایم و همچنین است هر چیزی که به وسیله آن یقین یا اطمینان پیدا شود.

س 26 _ مورد سوم که باعث ثابت گردیدن اول ماه می شود، کدام است؟

ج _ دو مرد عادل بگویند، ماه را دیده ایم. ولی اگر وصف ماه را برخلاف یکدیگر بگویند اول ماه ثابت نمی شود.

س 27 _ مورد چهارم کدام است؟

ج _ سی روز از اول ماه شعبان بگذرد که به جهت آن ماه رمضان ثابت می شود و سی روز از اول ماه رمضان بگذرد که بر اثر آن، اول ماه شوال ثابت می شود.

س 28 _ پنجمین موردی که اول ماه را ثابت می کند، کدام است؟

ج _ حاکم شرع حکم کند، اول ماه است.

س 29 _ اگر حاکم شرع حکم کند اول ماه، آیا لازم است مقلدان مجتهدهای دیگر نیز بر حکم او عمل نمایند؟

ج _ اگر حاکم شرع حکم کند اول ماه است، کسی که از او تقلید نمی کند، باید به حکم او عمل نماید.

البته در صورتی که حاکم شرع دیگری بر خلاف او حکم نکند.

س 30 _ اگر کسی علم داشته باشد که حاکم شرع در تعیین اول ماه اشتباه کرده و او در حکم خود اشتباه کرده است، آیا لازم است که به حکم حاکم شرع عمل نماید؟

ج _ کسی که می داند، حاکم شرع، اشتباه کرده، نمی تواند به حکم او عمل نماید.

س 31 _ آیا اول ماه با پیش گویی منجمان ثابت می شود؟

ج _ اول ماه با پیش گویی منجمان ثابت نمی شود. ولی اگر انسان به گفته آنان یقین پیدا کند، به آن عمل نماید.

س 32 _ آیا بلند بودن ماه و یا دیر غروب کردن آن، دلیل می شود که شب پیش، اول ماه بوده است؟

ج _ دلیل نمی شود که شب پیش، اول ماه بوده است.

س 33 _ اگر برای کسی، اول ماه رمضان ثابت نشود و روزه نگیرد، چنانچه دو مرد عادل بگویند، شب پیش ماه را دیده ایم، چه وظیفه ای بر عهده آن شخص است؟

ج _ باید روزه آن روز را قضا نماید.

س 34 _ اگر برای شهری اول ماه ثابت شد، آیا مردم شهر دیگر هم می توانند به آن عمل نمایند؟

ج _ برای مردم شهر دیگر فایده ندارد. مگرآن دو شهر به هم نزدیک باشند، یا بدانند افق آنها یکی است.

س 35 _ آیا اول ماه با تلگراف ثابت می شود؟

ج _ اول ماه با تلگراف ثابت نمی شود.

س 36 _ در چه صورتی با تلگراف ثابت می شود؟

ج _ [در صورتی] که دو شهر نزدیک یا هم افق که انسان بداند تلگراف از روی حکم حاکم شرع یا شهادت دو مرد عادل بوده است.

س 37 _ در روزی که انسان نمی داند آخر ماه رمضان است یا اول شوال چه وظیفه ای دارد؟

ج _ باید روزه بگیرد.

س 38 _ اگر پیش از مغرب بفهمد که اول ماه شوال است، چه تکلیفی دارد؟

ج _ باید افطار کند.

س 39 _ آیا نسبت به طلوع فجر، تحقق مغرب و اول ماه رمضان و عید و... حکم زندانی با غیر زندانی فرق می کند؟

ج _ حکم زندانی با غیر زندانی مساوی است.

روزه های حرام

س 40 _ چه روزهایی حرام است که گرفته شود؟

ج _ روزه عید فطر و عید قربان، حرام است و نیز روزی که انسان نمی داند آخر ماه شعبان است یا اول ماه رمضان، اگر به نیت اول ماه رمضان روزه بگیرد، حرام می باشد.

س 41 _ در چه صورت گرفتن روزه مستحب بر زن حرام می گردد؟

ج _ اگر زن به جهت گرفتن روزه مستحب، حق شوهرش از بین برود، روزه او حرام است.

س 42 _ اگر حق شوهر از بین نرود، آیا زن می تواند روزه مستحب بگیرد؟

ج _ اگر حق شوهر از بین نرود، بدون اجازه او، روزه مستحب نگیرد.

س 43 _ در چه صورت روزه فرزند حرام می گردد؟

ج _ اگر روز مستحب فرزند سبب اذیت پدر یا مادر یا جد شود، حرام است.

س 44 _ اگر پسر بدون اجازه پدر، روزه مستحب بگیرد و در بین روز پدر او را نهی کند، چه تکلیفی به عهده اوست؟

ج _ اگر ترک افطار سبب اذیت پدر شود، باید افطار نماید و اگر سبب اذیت او نشود، افطار لازم نیست.

س 45 _ کسی که می داند، روزه برای او ضرر ندارد، اگر چه دکتر بگوید ضرر دارد، چه وظیفه ای دارد؟

ج _ باید روزه بگیرد.

س 46 _ کسی که می داند روزه برایش ضرر دارد، اگر دکتر گفت: روزه ضرر ندارد، آیا می تواند روزه بگیرد؟

ج _ کسی که یقین یا گمان دارد، روزه برایش ضرر دارد، اگر چه دکتر بگوید، ضرر ندارد، باید روزه نگیرد و اگر روزه بگیرد، صحیح نیست.

س 47 _ اگر انسان احتمال بدهد روزه برایش ضرر دارد و از آن احتمال، ترس برایش پیدا شود، آیا می تواند روزه بگیرد؟

ج _ چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد، نباید روزه بگیرد و اگر روزه بگیرد صحیح نیست.

س 48 _ کسی که عقیده داشته روزه برای او ضرر ندارد، اگر روزه بگیرد و بعد از مغرب بفهمد روزه برای او ضرر داشته، آیا لازم است، قضای آن روزه را بجا آورد؟

ج _ واجب نیست قضای آن را بجا آورد.

روزه های مستحب و مکروه

س 49 _ روزه چه روزه های مستحب است؟

ج _ روزه تمام روزهای سال، غیر از روزه های مکروه و حرام، مستحب می باشد.

س 50 _ روزه کدام روزها بیشتر سفارش شده است؟

ج _ برای بعضی از روزها بیشتر سفارش شده است. مانند: پنج شنبه اول هر ماه، پنج شنبه آخر هر ماه و چهارشنبه اولی که بعد از روز دهم ماه است.

س 51 _ اگر روزهای فوق الذکر را روزه نگرفت، چه وظیفه ای دارد؟

ج _ اگر کسی اینها را بجا نیاورد، مستحب است قضا نماید و چنانچه اصلاً نتواند روزه بگیرد، مستحب است برای هر روز یک مد طعام یا 6 / 12 نخود نقره به فقیر بدهد.

س 52 _ روزهای دیگری که مستحب است روزه گرفته شود، کدام است؟

ج _ 1 _ روز سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم هر ماه. 2 _ تمام روزهای ماه رجب و ماه شعبان و بعضی از این دو ماه اگر چه یک روز باشد. 3 _ روز عید نوروز، روز چهارم تا نهم شوال، روز 25 و 29 ذی العقده 4_ روز اول تا نهم ذی الحجه

س 53 _ اگر به سبب روزه نتواند دعاهای روز عرفه را بخواند، روزه او چه حکمی پیدا می کند؟

ج _ روزه آن روز مکروه است.

س 54 _ سایر روزهایی که بیشتر سفارش شده روزه گرفته شود، کدام است؟

ج _ روز عید سعید غدیر _ روز مباهله (24 ذی الحجه) _ روز اول، سوم و هفتم محرم  _  روز میلاد مسعود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم  (17 ربیع الاول) _ پانزدهم جمادی الاولی _ روز مبعث حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم (27 رجب).

س 55 _ اگر کسی روزه مستحب گرفت، آیا لازم است آن را به آخر برساند؟

ج _ واجب نیست آن را به آخر برساند.

س 56 _ کسی که روزه مستحب گرفته، اگر برادر با ایمانش او را به غذا دعوت کند، چه وظیفه ای دارد؟

ج _ مستحب است دعوت او را قبول کرده و در بین روز افطار نماید.

س 57 _ روزه چه روزهایی مکروه است؟

ج _ روزه روز عاشورا و روزی که انسان شک دارد، روز عرفه است یا عید قربان، مکروه است.

س 58 _ احتیاط در روزه روز عاشورا چیست؟

ج _ احتیاط در ترک روزه روز عاشورا است.

س 59 _ در چند مورد مستحب است انسان در ماه رمضان اگر چه روزه نیست امساک کند؟

ج _ در شش مورد مستحب است انسان در ماه رمضان، اگر چه روزه نیست، امساک کند، یعنی از کارهایی که روزه را باطل می کند، خودداری نماید.

س 60 _ شش مورد امساک کدام است؟

ج _ شش مورد امساک به شرح زیر است:

اول _ مسافری که در سفر، کاری که روزه را باطل می کند انجام داده باشد و پیش از ظهر به وطن اش یا به جایی که می خواهد ده روز در آنجا بماند، برسد.

دوم _ مسافری که با فرض مذکور بعد از ظهر برسد.

سوم _ بیماری که پیش از ظهر، خوب شود و کار که روزه را باطل می کند انجام داده باشد.

چهارم _ بیماری که بعد از ظهر خوب شود.

پنجم _ زنی که در بین روز، از خون حیض یا نفاس پاک شود.

ششم _ کافری که بعد از ظهر مسلمان شود.

س 61 _ انجام چه کارهایی بر روزه دار مستحب است؟

ج _ مستحب است روزه دار، نماز مغرب و عشا را پیش از افطار کردن بخواند، ولی اگر کسی منتظر اوست یا میل زیادی به غذا دارد که نمی تواند با حضور قلب نماز بخواند، بهتر است اول افطار کند. ولی تا می تواند، نماز را در وقت فضیلت آن بجا آورد.


levitra prices
پنجشنبه 19 مهر 1397 05:55 ق.ظ

Kudos! An abundance of forum posts.

levitra 10 mg kopen buy levitra generic levitra 20 mg buy levitra 20 mg buy 10 mg levitra levitra 20mg levitra without a doctor prescription levitra without a doctor prescription buy levitra 20 mg levitra without a doctor prescription
Cialis 20 mg
سه شنبه 10 مهر 1397 04:17 ق.ظ

Kudos. I value it.
order cialis from india cialis uk non 5 mg cialis generici tadalafil cialis bula buy brand cialis cheap cialis reviews buying brand cialis online canada discount drugs cialis cialis australian price
canada pharmacy online
شنبه 31 شهریور 1397 04:33 ب.ظ

Very good facts, Thank you.
trusted pharmacy canada are canadian online pharmacies safe canadian pharmacies online prescriptions canadian medications canadian medications 247 discount canadian pharmacies drugs for sale in mexico Canadian Pharmacy USA canadian pharmacy cialis canada vagra
eddrugsgeneric.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 06:11 ب.ظ

You mentioned that perfectly.
safe dosage for cialis cialis 5mg billiger cialis 05 cialis en 24 hora buy cheap cialis in uk cialis name brand cheap cialis 5 mg effetti collateral generic cialis levitra tesco price cialis how do cialis pills work
viagraessale.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 02:59 ب.ظ

You definitely made your point!
cialis generico en mexico cialis generico postepay cialis coupons cialis bula free generic cialis cialis generico in farmacia cialis australian price link for you cialis price cialis tablets for sale if a woman takes a mans cialis
http://cialisvonline.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 03:08 ق.ظ

You said it superbly!
click now buy cialis brand where cheapest cialis generic cialis 20mg tablets viagra cialis levitra buy cialis sample pack cialis cipla best buy cialis 20 mg best price cialis price in bangalore cialis side effects dangers cialis mit grapefruitsaft
canadian pharmacy online 24
سه شنبه 13 شهریور 1397 07:04 ب.ظ

You actually mentioned this fantastically.
safe canadian online pharmacies online canadian pharmacies online canadian discount pharmacies cialis from canada canadian drugs northwest pharmacy canada canada drug candida viagra online pharmacies mexico canadian rx
viagra prices
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:39 ق.ظ

You made your point very effectively!.
viagra uk online buy canadian viagra online buying generic viagra buy viagra next day delivery where can i buy generic viagra online safely cheap viagra uk buy pharmaceutical viagra viagra pfizer buy online order viagra online without a prescription order viagra
http://cialisees.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 01:30 ق.ظ

Kudos! I appreciate this.
cialis herbs look here cialis cheap canada tadalafil 20mg generic cialis 20mg tablets cialis 5 mg scheda tecnica what is cialis cialis cuantos mg hay deutschland cialis online purchasing cialis on the internet chinese cialis 50 mg
cialisda.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 12:31 ب.ظ

Good content. Thanks a lot!
cialis prices cialis from canada cuanto cuesta cialis yaho viagra cialis levitra cialis online cialis 20 mg enter site very cheap cialis cialis 5 mg cost of cialis per pill tadalafil 10 mg
viagra prices
سه شنبه 23 مرداد 1397 03:10 ق.ظ

Awesome stuff. Thank you!
buy cheap viagra buying generic viagra how to buy cheap viagra online buy generic viagra with paypal viagra online prices how get viagra viagra pharmacy viagra online pharmacy viagra viagra purchase uk viagra online purchase how do i order viagra online
tadalafil 20mg
یکشنبه 21 مرداد 1397 11:36 ب.ظ

You've made your stand quite clearly.!
cialis flussig cialis dosage the best choice cialis woman cialis 100mg suppliers cialis side effects deutschland cialis online look here cialis order on line cialis en mexico precio cialis generic buying brand cialis online
Online cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:28 ق.ظ

You made your position very nicely..
only now cialis for sale in us canadian cialis we like it cialis price cialis alternative only here cialis pills order a sample of cialis enter site very cheap cialis cialis venta a domicilio interactions for cialis cialis alternative
Cialis pills
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 03:58 ق.ظ

You said it nicely.!
buy name brand cialis on line cialis 20 mg effectiveness cialis generisches kanada cialis tablets australia cialis online deutschland cialis prezzo al pubblico calis dosagem ideal cialis venta cialis en espaa generic cialis 20mg tablets
фитнес резинки александрия
دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 05:21 ب.ظ
резинка для фитнеса цены
ленточный эспандер
резинки для фитнеса харьков
резинка для ног фитнес
фитнэс резинки киев
Buy generic cialis
جمعه 7 اردیبهشت 1397 07:03 ب.ظ

Thank you, An abundance of stuff!

buy cialis online nz 5 mg cialis coupon printable canadian cialis generic cialis review uk cialis generico postepay buy original cialis generic cialis levitra cialis for sale in europa cialis 5mg billiger buy brand cialis cheap
Tadalafil tablets
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 04:11 ق.ظ

Really tons of superb information.
generic viagra uk find viagra online viagra in pharmacy buy viagra next day delivery uk buy a viagra online how to get viagra uk buy viagra professional buy viagra online at viagra at pharmacy how to order viagra
Cialis online
جمعه 17 فروردین 1397 07:52 ب.ظ

Thanks a lot. Useful stuff.
cialis sale online cialis for sale in europa cialis generico order generic cialis online buy cialis uk no prescription cialis generique 5 mg buying cialis in colombia cialis patentablauf in deutschland cialis preise schweiz buy brand cialis cheap
Buy cialis
جمعه 3 فروردین 1397 04:19 ب.ظ

You mentioned that adequately.
comprar cialis navarr cialis generisches kanada cialis 5 mg buy overnight cialis tadalafil cialis kaufen bankberweisung cialis 5 mg scheda tecnica buy cialis online cheapest warnings for cialis opinioni cialis generico india cialis 100mg cost
Cialis generic
یکشنبه 27 اسفند 1396 11:16 ب.ظ

Superb information, Appreciate it!
cialis generika in deutschland kaufen cialis y deporte prix cialis once a da precios de cialis generico canadian cialis buy cialis online legal cialis y deporte cialis without a doctor's prescription cialis generic estudios de cialis genricos
waltersabins.wordpress.com
یکشنبه 15 مرداد 1396 05:45 ب.ظ
I've been surfing online more than three hours
today, yet I never found any interesting article like
yours. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all
webmasters and bloggers made good content
as you did, the web will be a lot more useful than ever before.
What makes you grow taller during puberty?
شنبه 14 مرداد 1396 01:00 ق.ظ
You've made some decent points there. I looked on the web for additional information about the issue and found
most people will go along with your views on this web site.
truculentmisfit55.jimdo.com
جمعه 13 مرداد 1396 03:25 ب.ظ
Hello, i read your blog occasionally and i own a similar
one and i was just wondering if you get a lot of spam remarks?
If so how do you reduce it, any plugin or anything you can advise?

I get so much lately it's driving me crazy so any assistance is
very much appreciated.
How can you heal an Achilles tendonitis fast?
شنبه 7 مرداد 1396 11:38 ق.ظ
I really like reading through an article that can make men and women think.
Also, thanks for permitting me to comment!
http://anabelkrumm.wordpress.com/2015/06/27/causes-hammertoe-deformity
شنبه 31 تیر 1396 02:36 ب.ظ
Truly when someone doesn't understand afterward its up to
other users that they will assist, so here it occurs.
Emile
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 12:01 ق.ظ
Everything is very open with a clear description of the challenges.

It was definitely informative. Your site is very helpful.
Thank you for sharing!
BHW
پنجشنبه 31 فروردین 1396 11:05 ب.ظ
Ahaa, its pleasant discussion on the topic of this paragraph at this
place at this web site, I have read all that, so at this time me also commenting
here.
manicure
شنبه 12 فروردین 1396 01:50 ق.ظ
You really make it appear really easy together with your presentation however I in finding this matter
to be really one thing that I think I would by no means understand.
It kind of feels too complicated and very large for me.
I'm looking ahead to your next submit, I'll try
to get the hang of it!
نینا
شنبه 27 دی 1393 08:50 ب.ظ
سلام من تازه به ایران اومدم خیییییییییلی وب خوبی دارید
روح الله
سه شنبه 15 مرداد 1392 01:25 ب.ظ
سلام
خوب بود
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30