تبلیغات
احادیث دینی - احکام روزه مسافر
پنجشنبه 4 شهریور 1389

احکام روزه مسافر

   نوشته شده توسط: احمد زین گنجه    

احکام روزه مسافر

سئوال 1 _ در چه صورتی مسافر نمی تواند روزه بگیرد؟

جواب _ مسافری که باید نمازهای چهار رکعتی را، دو رکعت بخواند، در سفر نباید روزه بگیرد.

س 2 _ در چه صورتی مسافر باید روزه بگیرد؟

ج_ مسافری که نمازش را تمام می خواند، مانند کسی که شغل اش مسافرت، یا سفر او سفر گناه است، باید در سفر روزه بگیرد.

س 3 _ آیا مسافرت در ماه رمضان اشکال دارد؟

ج _ مسافرت در ماه رمضان اشکال ندارد.

س 4 _ در چه صورت مسافرت در ماه رمضان اشکال دارد؟

ج _ اگر برای فرار از روزه باشد، مکروه است.

س 5 _ اگر غیر از روزه ماه رمضان، روزه معین دیگری بر انسان واجب، آیا می تواند در آن روز مسافرت کند؟

ج _ اگر غیر از روزه ماه رمضان، روزه معین دیگری بر انسان واجب باشد، مثلا نذر کرده روز معینی را روزه بگیرد، چنانچه ناچار نشود، بنابر احتیاط واجب، نمی تواند در آن روز مسافرت کند.

س 6 _ اگر این شخص در سفر باشد، نسبت به انجام روزه آن چه وظیفه ای دارد؟

ج _ اگر در سفر باشد، چنانچه ممکن است، باید قصد کند ده روز در جایی بماند و آن روز را روزه بگیرد.

س 7 _ اگر نذر کند روزه بگیرد و روز آن را معین نکند، آیا می تواند آن روز را در سفر بجا آورد؟

ج _ نمی تواند آن را در سفر بجا آورد.

س 8 _ چنانچه نذر کند روز معینی را چه مسافر باشد یا نباشد، روزه بگیرد، چه وظیفه ای دارد؟

ج _ باید آن روز را، اگر چه مسافر باشد، روزه بگیرد.

س 9 _ اگر غیر از روزه ماه رمضان، روزه معین دیگری بر انسان واجب باشد، مثلا نذر کرده، روز معینی را روزه بگیرد، آیا می تواند در آن روز به سفر برود؟

ج _ چنانچه ناچار نشود، بنابر احتیاط واجب، نمی تواند در آن روز مسافرت کند.

س 10 _ اگر در آن روز معین در سفر بود، چه تکلیفی بر عهده اوست؟

ج _ چنانچه ممکن است، باید قصد کند ده روز در جایی بماند و آن روز را روزه بگیرد.

س 11 _ اگر کسی نذر کند، روزه بگیرد و روز آن را معین نکند، آیا می تواند آن را در سفر بجا آورد؟

ج _ نمی تواند آن را در سفر بجا آورد.

س 12 _ چنانچه کسی نذر کند روز معینی را چه مسافر باشد، یا نباشد، روزه بگیرد، چه وظیفه ای دارد؟

ج _ باید آن روز را، اگر چه مسافر باشد، روزه بگیرد.

س 13 _ آیا مسافر می تواند برای حاجت خواستن از درگاه الهی، در مدینه منوره روزه بگیرد؟

ج _ می تواند سه روز در شهر مدینه منوره، روزه مستحب بگیرد.

س 14 _ کسی که نمی داند، روزه مسافر باطل است، اگر در سفر روزه بگیرد و در بین روز، مسأله را بفهمد، روزه اش چه حکمی پیدا می کند؟

ج _ روزه باطل می شود.

س 15 _ اگر تا مغرب نفهمد، روزه اش چه حکمی پیدا می کند؟

ج _ روزه اش صحیح است.

س 16 _ اگر فراموش کند، مسافر است، یا فراموش کند، روزه مسافر باطل می باشد و در سفر روزه بگیرد، روزه او چه حکمی پیدا می کند؟

ج _ روزه او باطل است.

س 17 _ اگر مسافر، بعدازظهر مسافرت کند، چه وظیفه ای دارد؟

ج _ باید روزه خود را تمام کند.

س 18 _ اگر پیش از ظهر مسافرت رود و قصد طی کردن مسافت شرعی را داشته باشد، چگونه باید تکلیف اش را انجام دهد؟

ج _ وقتی به حد ترخص برسد، یعنی به جایی برسد که دیوار شهر را ببیند و صدای اذان آن را نشنود، باید روزه خود را باطل کند.

س 19 _ اگر پیش از رسیدن به حد ترخص روزه را باطل کند، انجام چه تکلیفی بر او واجب می شود؟

ج _ بنابر احتیاط کفّاره بر او واجب می شود.

س 20 _ اگر مسافر پیش از ظهر به وطن اش برسد، یا به جایی که می خواهد، ده روز در آنجا بماند، آیا می تواند روزه آن روز را بگیرد؟

ج _ چنانچه کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده، باید آن روز را روزه بگیرد و اگر انجام داده، روزه آن روز بر او واجب نیست.

س 21 _ اگر مسافر بعدازظهر به وطن اش برسد، یا به جایی که می خواهد ده روز در آنجا بماند، آیا لازم است آن روز را روزه بگیرد؟

ج _ نباید آن روز را روزه بگیرد.

س 22 _ انجام چه کارهایی بر مسافر و کسی که نمی تواند روزه بگیرد، مکروه است؟

ج _ مکروه است در روز ماه رمضان، جماع نماید و در خوردن و آشامیدن، خود را سیر کند.

ثابت شدن اول ماه

 س 23 _ با چند چیز، اول ماه ثابت می شود؟

ج _ اول ماه با پنج چیز ثابت می شود.

س 24 _ مورد اول که باعث ثابت شدن اول ماه می شود کدام است؟

ج _ خود انسان ماه را ببیند.

س 25 _ دومین موردی که باعث ثابت شدن اول ماه می گردد، چیست؟

ج _ عده ای که از گفته آنان یقین پیدا می شود، بگویند ماه را دیده ایم و همچنین است هر چیزی که به وسیله آن یقین یا اطمینان پیدا شود.

س 26 _ مورد سوم که باعث ثابت گردیدن اول ماه می شود، کدام است؟

ج _ دو مرد عادل بگویند، ماه را دیده ایم. ولی اگر وصف ماه را برخلاف یکدیگر بگویند اول ماه ثابت نمی شود.

س 27 _ مورد چهارم کدام است؟

ج _ سی روز از اول ماه شعبان بگذرد که به جهت آن ماه رمضان ثابت می شود و سی روز از اول ماه رمضان بگذرد که بر اثر آن، اول ماه شوال ثابت می شود.

س 28 _ پنجمین موردی که اول ماه را ثابت می کند، کدام است؟

ج _ حاکم شرع حکم کند، اول ماه است.

س 29 _ اگر حاکم شرع حکم کند اول ماه، آیا لازم است مقلدان مجتهدهای دیگر نیز بر حکم او عمل نمایند؟

ج _ اگر حاکم شرع حکم کند اول ماه است، کسی که از او تقلید نمی کند، باید به حکم او عمل نماید.

البته در صورتی که حاکم شرع دیگری بر خلاف او حکم نکند.

س 30 _ اگر کسی علم داشته باشد که حاکم شرع در تعیین اول ماه اشتباه کرده و او در حکم خود اشتباه کرده است، آیا لازم است که به حکم حاکم شرع عمل نماید؟

ج _ کسی که می داند، حاکم شرع، اشتباه کرده، نمی تواند به حکم او عمل نماید.

س 31 _ آیا اول ماه با پیش گویی منجمان ثابت می شود؟

ج _ اول ماه با پیش گویی منجمان ثابت نمی شود. ولی اگر انسان به گفته آنان یقین پیدا کند، به آن عمل نماید.

س 32 _ آیا بلند بودن ماه و یا دیر غروب کردن آن، دلیل می شود که شب پیش، اول ماه بوده است؟

ج _ دلیل نمی شود که شب پیش، اول ماه بوده است.

س 33 _ اگر برای کسی، اول ماه رمضان ثابت نشود و روزه نگیرد، چنانچه دو مرد عادل بگویند، شب پیش ماه را دیده ایم، چه وظیفه ای بر عهده آن شخص است؟

ج _ باید روزه آن روز را قضا نماید.

س 34 _ اگر برای شهری اول ماه ثابت شد، آیا مردم شهر دیگر هم می توانند به آن عمل نمایند؟

ج _ برای مردم شهر دیگر فایده ندارد. مگرآن دو شهر به هم نزدیک باشند، یا بدانند افق آنها یکی است.

س 35 _ آیا اول ماه با تلگراف ثابت می شود؟

ج _ اول ماه با تلگراف ثابت نمی شود.

س 36 _ در چه صورتی با تلگراف ثابت می شود؟

ج _ [در صورتی] که دو شهر نزدیک یا هم افق که انسان بداند تلگراف از روی حکم حاکم شرع یا شهادت دو مرد عادل بوده است.

س 37 _ در روزی که انسان نمی داند آخر ماه رمضان است یا اول شوال چه وظیفه ای دارد؟

ج _ باید روزه بگیرد.

س 38 _ اگر پیش از مغرب بفهمد که اول ماه شوال است، چه تکلیفی دارد؟

ج _ باید افطار کند.

س 39 _ آیا نسبت به طلوع فجر، تحقق مغرب و اول ماه رمضان و عید و... حکم زندانی با غیر زندانی فرق می کند؟

ج _ حکم زندانی با غیر زندانی مساوی است.

روزه های حرام

س 40 _ چه روزهایی حرام است که گرفته شود؟

ج _ روزه عید فطر و عید قربان، حرام است و نیز روزی که انسان نمی داند آخر ماه شعبان است یا اول ماه رمضان، اگر به نیت اول ماه رمضان روزه بگیرد، حرام می باشد.

س 41 _ در چه صورت گرفتن روزه مستحب بر زن حرام می گردد؟

ج _ اگر زن به جهت گرفتن روزه مستحب، حق شوهرش از بین برود، روزه او حرام است.

س 42 _ اگر حق شوهر از بین نرود، آیا زن می تواند روزه مستحب بگیرد؟

ج _ اگر حق شوهر از بین نرود، بدون اجازه او، روزه مستحب نگیرد.

س 43 _ در چه صورت روزه فرزند حرام می گردد؟

ج _ اگر روز مستحب فرزند سبب اذیت پدر یا مادر یا جد شود، حرام است.

س 44 _ اگر پسر بدون اجازه پدر، روزه مستحب بگیرد و در بین روز پدر او را نهی کند، چه تکلیفی به عهده اوست؟

ج _ اگر ترک افطار سبب اذیت پدر شود، باید افطار نماید و اگر سبب اذیت او نشود، افطار لازم نیست.

س 45 _ کسی که می داند، روزه برای او ضرر ندارد، اگر چه دکتر بگوید ضرر دارد، چه وظیفه ای دارد؟

ج _ باید روزه بگیرد.

س 46 _ کسی که می داند روزه برایش ضرر دارد، اگر دکتر گفت: روزه ضرر ندارد، آیا می تواند روزه بگیرد؟

ج _ کسی که یقین یا گمان دارد، روزه برایش ضرر دارد، اگر چه دکتر بگوید، ضرر ندارد، باید روزه نگیرد و اگر روزه بگیرد، صحیح نیست.

س 47 _ اگر انسان احتمال بدهد روزه برایش ضرر دارد و از آن احتمال، ترس برایش پیدا شود، آیا می تواند روزه بگیرد؟

ج _ چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد، نباید روزه بگیرد و اگر روزه بگیرد صحیح نیست.

س 48 _ کسی که عقیده داشته روزه برای او ضرر ندارد، اگر روزه بگیرد و بعد از مغرب بفهمد روزه برای او ضرر داشته، آیا لازم است، قضای آن روزه را بجا آورد؟

ج _ واجب نیست قضای آن را بجا آورد.

روزه های مستحب و مکروه

س 49 _ روزه چه روزه های مستحب است؟

ج _ روزه تمام روزهای سال، غیر از روزه های مکروه و حرام، مستحب می باشد.

س 50 _ روزه کدام روزها بیشتر سفارش شده است؟

ج _ برای بعضی از روزها بیشتر سفارش شده است. مانند: پنج شنبه اول هر ماه، پنج شنبه آخر هر ماه و چهارشنبه اولی که بعد از روز دهم ماه است.

س 51 _ اگر روزهای فوق الذکر را روزه نگرفت، چه وظیفه ای دارد؟

ج _ اگر کسی اینها را بجا نیاورد، مستحب است قضا نماید و چنانچه اصلاً نتواند روزه بگیرد، مستحب است برای هر روز یک مد طعام یا 6 / 12 نخود نقره به فقیر بدهد.

س 52 _ روزهای دیگری که مستحب است روزه گرفته شود، کدام است؟

ج _ 1 _ روز سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم هر ماه. 2 _ تمام روزهای ماه رجب و ماه شعبان و بعضی از این دو ماه اگر چه یک روز باشد. 3 _ روز عید نوروز، روز چهارم تا نهم شوال، روز 25 و 29 ذی العقده 4_ روز اول تا نهم ذی الحجه

س 53 _ اگر به سبب روزه نتواند دعاهای روز عرفه را بخواند، روزه او چه حکمی پیدا می کند؟

ج _ روزه آن روز مکروه است.

س 54 _ سایر روزهایی که بیشتر سفارش شده روزه گرفته شود، کدام است؟

ج _ روز عید سعید غدیر _ روز مباهله (24 ذی الحجه) _ روز اول، سوم و هفتم محرم  _  روز میلاد مسعود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم  (17 ربیع الاول) _ پانزدهم جمادی الاولی _ روز مبعث حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم (27 رجب).

س 55 _ اگر کسی روزه مستحب گرفت، آیا لازم است آن را به آخر برساند؟

ج _ واجب نیست آن را به آخر برساند.

س 56 _ کسی که روزه مستحب گرفته، اگر برادر با ایمانش او را به غذا دعوت کند، چه وظیفه ای دارد؟

ج _ مستحب است دعوت او را قبول کرده و در بین روز افطار نماید.

س 57 _ روزه چه روزهایی مکروه است؟

ج _ روزه روز عاشورا و روزی که انسان شک دارد، روز عرفه است یا عید قربان، مکروه است.

س 58 _ احتیاط در روزه روز عاشورا چیست؟

ج _ احتیاط در ترک روزه روز عاشورا است.

س 59 _ در چند مورد مستحب است انسان در ماه رمضان اگر چه روزه نیست امساک کند؟

ج _ در شش مورد مستحب است انسان در ماه رمضان، اگر چه روزه نیست، امساک کند، یعنی از کارهایی که روزه را باطل می کند، خودداری نماید.

س 60 _ شش مورد امساک کدام است؟

ج _ شش مورد امساک به شرح زیر است:

اول _ مسافری که در سفر، کاری که روزه را باطل می کند انجام داده باشد و پیش از ظهر به وطن اش یا به جایی که می خواهد ده روز در آنجا بماند، برسد.

دوم _ مسافری که با فرض مذکور بعد از ظهر برسد.

سوم _ بیماری که پیش از ظهر، خوب شود و کار که روزه را باطل می کند انجام داده باشد.

چهارم _ بیماری که بعد از ظهر خوب شود.

پنجم _ زنی که در بین روز، از خون حیض یا نفاس پاک شود.

ششم _ کافری که بعد از ظهر مسلمان شود.

س 61 _ انجام چه کارهایی بر روزه دار مستحب است؟

ج _ مستحب است روزه دار، نماز مغرب و عشا را پیش از افطار کردن بخواند، ولی اگر کسی منتظر اوست یا میل زیادی به غذا دارد که نمی تواند با حضور قلب نماز بخواند، بهتر است اول افطار کند. ولی تا می تواند، نماز را در وقت فضیلت آن بجا آورد.


agen sbobet
سه شنبه 4 دی 1397 02:53 ب.ظ
Fastidious response in return of this issue with real arguments and explaining
the whole thing on the topic of that.
prediksi skor online
پنجشنبه 29 آذر 1397 04:42 ق.ظ
I am really impressed along with your writing abilities and also with the layout on your blog.
Is that this a paid topic or did you customize it your self?

Anyway keep up the excellent quality writing, it's rare to look a nice blog
like this one today..
buy cialis online safely
جمعه 16 آذر 1397 12:58 ق.ظ

Great postings. With thanks.
cialis et insomni cialis tablets cialis en 24 hora cialis en 24 hora tesco price cialis cialis ahumada free cialis order cialis from india cialis herbs cialis coupons printable
Generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 05:30 ق.ظ

Superb facts. With thanks.
cuanto cuesta cialis yaho only now cialis 20 mg cialis generic tadalafil buy cost of cialis per pill cialis from canada cialis 100 mg 30 tablet buy cialis online cost of cialis cvs we choice cialis uk buy name brand cialis on line
buy cheap cialis no prescription
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:27 ق.ظ

You made your point.
enter site 20 mg cialis cost cialis dosage recommendations cialis 30 day sample cialis for bph cialis generique 5 mg cialis generic tadalafil buy acheter cialis meilleur pri cialis 20 mg best price female cialis no prescription cialis for sale
Cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:00 ق.ظ

Regards, I like it.
acheter du cialis a geneve free cialis cialis kaufen only best offers 100mg cialis no prescription cialis cheap does cialis cause gout where do you buy cialis cialis kaufen wo click here take cialis rezeptfrei cialis apotheke
agen slot mesin
سه شنبه 13 آذر 1397 04:30 ب.ظ
Wow, this post is pleasant, my sister is analyzing these kinds of
things, thus I am going to let know her.
buy cialis cheap
سه شنبه 13 آذر 1397 01:02 ب.ظ

You have made your position pretty clearly!!
only best offers 100mg cialis cialis e hiv cialis coupon cost of cialis per pill usa cialis online low dose cialis blood pressure buy cialis sample pack cialis coupon buy generic cialis buy cheap cialis in uk
buy cialis us pharmacy
سه شنبه 13 آذر 1397 01:32 ق.ظ

Amazing information. Cheers!
cialis 05 cialis dosage recommendations cialis 20 mg cialis pills boards cialis online deutschland cialis 200 dollar savings card cialis 20mg prix en pharmacie cialis tadalafil we use it 50 mg cialis dose order cialis from india
buy generic cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 12:30 ب.ظ

You actually revealed that adequately!
online cialis cialis 5mg prix order a sample of cialis online prescriptions cialis il cialis quanto costa cialis efficacit ou acheter du cialis pas cher low cost cialis 20mg canada discount drugs cialis canadian discount cialis
buy cialis pills
دوشنبه 12 آذر 1397 01:12 ق.ظ

Cheers. Fantastic information!
brand cialis nl cialis uk next day where cheapest cialis american pharmacy cialis click here take cialis cialis usa cost cialis kaufen cipla cialis online generic cialis 20mg uk sialis
buy cialis without a doctor's prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 12:05 ب.ظ

Thanks! I enjoy it!
order cialis from india generic low dose cialis cialis generic tadalafil buy cialis canada cialis price in bangalore price cialis wal mart pharmacy warnings for cialis pastillas cialis y alcoho cialis canada on line cialis reviews
buy cialis cheap
یکشنبه 11 آذر 1397 01:04 ق.ظ

Nicely put. Thanks.
cialis daily cialis 5mg viagra cialis levitra cialis with 2 days delivery buy online cialis 5mg buy cheap cialis in uk we like it cialis price cialis with 2 days delivery cialis canadian drugs cost of cialis per pill
buy cialis online no prescription
شنبه 10 آذر 1397 11:53 ق.ظ

Terrific material. Cheers.
online cialis cialis 5 mg cialis taglich prix de cialis cialis lilly tadalafi weblink price cialis usa cialis online bulk cialis canada discount drugs cialis can i take cialis and ecstasy
buy cialis no rx
شنبه 10 آذر 1397 12:36 ق.ظ

Appreciate it. Loads of postings!

what is cialis buy brand cialis cheap online prescriptions cialis cialis without a doctor's prescription how much does a cialis cost cialis in sconto generic cialis pill online cialis rckenschmerzen estudios de cialis genricos only best offers 100mg cialis
Buy cialis
جمعه 9 آذر 1397 01:08 ب.ظ

Superb info. Regards!
cialis tadalafil where to buy cialis in ontario canadian cialis cialis 5mg prix cialis en 24 hora cialis rezeptfrei sterreich cialis 20 mg cialis online deutschland viagra cialis levitra cialis super acti
Online cialis
جمعه 9 آذر 1397 01:30 ق.ظ

You actually stated it superbly!
cialis 20 mg cut in half cialis tadalafil online cialis e hiv sialis cialis pills cialis 5mg 40 mg cialis what if i take cialis generique 5 mg try it no rx cialis costo in farmacia cialis
buy cials online
پنجشنبه 8 آذر 1397 02:09 ب.ظ

You've made your position quite effectively!!
buy online cialis 5mg where cheapest cialis cialis en 24 hora cialis 5 mg 5 mg cialis pharmacie en ligne acheter du cialis a geneve generico cialis mexico cialis for bph comprar cialis 10 espa241a prescription doctor cialis
buy tadalafil no prescription
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:52 ق.ظ

Kudos, Lots of posts.

5 mg cialis coupon printable cialis generisches kanada cialis generico lilly legalidad de comprar cialis cialis online cialis sicuro in linea cialis 5 mg para diabeticos cialis online buy online cialis 5mg american pharmacy cialis
buy generic cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:26 ب.ظ

You actually reported this very well!
200 cialis coupon cheap cialis import cialis enter site very cheap cialis cialis therapie cialis 5mg billiger prices for cialis 50mg canadian drugs generic cialis safe dosage for cialis female cialis no prescription
buy cialis online no prescription
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:27 ق.ظ

Helpful stuff. Thank you!
only best offers cialis use best generic drugs cialis acheter cialis kamagra cuanto cuesta cialis yaho cialis manufacturer coupon generic cialis pro ou acheter du cialis pas cher cialis for sale in europa low dose cialis blood pressure venta de cialis canada
levitra prices
پنجشنبه 19 مهر 1397 05:55 ق.ظ

Kudos! An abundance of forum posts.

levitra 10 mg kopen buy levitra generic levitra 20 mg buy levitra 20 mg buy 10 mg levitra levitra 20mg levitra without a doctor prescription levitra without a doctor prescription buy levitra 20 mg levitra without a doctor prescription
Cialis 20 mg
سه شنبه 10 مهر 1397 04:17 ق.ظ

Kudos. I value it.
order cialis from india cialis uk non 5 mg cialis generici tadalafil cialis bula buy brand cialis cheap cialis reviews buying brand cialis online canada discount drugs cialis cialis australian price
canada pharmacy online
شنبه 31 شهریور 1397 04:33 ب.ظ

Very good facts, Thank you.
trusted pharmacy canada are canadian online pharmacies safe canadian pharmacies online prescriptions canadian medications canadian medications 247 discount canadian pharmacies drugs for sale in mexico Canadian Pharmacy USA canadian pharmacy cialis canada vagra
eddrugsgeneric.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 05:11 ب.ظ

You mentioned that perfectly.
safe dosage for cialis cialis 5mg billiger cialis 05 cialis en 24 hora buy cheap cialis in uk cialis name brand cheap cialis 5 mg effetti collateral generic cialis levitra tesco price cialis how do cialis pills work
viagraessale.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 01:59 ب.ظ

You definitely made your point!
cialis generico en mexico cialis generico postepay cialis coupons cialis bula free generic cialis cialis generico in farmacia cialis australian price link for you cialis price cialis tablets for sale if a woman takes a mans cialis
http://cialisvonline.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 02:08 ق.ظ

You said it superbly!
click now buy cialis brand where cheapest cialis generic cialis 20mg tablets viagra cialis levitra buy cialis sample pack cialis cipla best buy cialis 20 mg best price cialis price in bangalore cialis side effects dangers cialis mit grapefruitsaft
canadian pharmacy online 24
سه شنبه 13 شهریور 1397 06:04 ب.ظ

You actually mentioned this fantastically.
safe canadian online pharmacies online canadian pharmacies online canadian discount pharmacies cialis from canada canadian drugs northwest pharmacy canada canada drug candida viagra online pharmacies mexico canadian rx
viagra prices
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:39 ق.ظ

You made your point very effectively!.
viagra uk online buy canadian viagra online buying generic viagra buy viagra next day delivery where can i buy generic viagra online safely cheap viagra uk buy pharmaceutical viagra viagra pfizer buy online order viagra online without a prescription order viagra
http://cialisees.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:30 ق.ظ

Kudos! I appreciate this.
cialis herbs look here cialis cheap canada tadalafil 20mg generic cialis 20mg tablets cialis 5 mg scheda tecnica what is cialis cialis cuantos mg hay deutschland cialis online purchasing cialis on the internet chinese cialis 50 mg
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30