تبلیغات
احادیث دینی - احکام روزه مسافر
پنجشنبه 4 شهریور 1389

احکام روزه مسافر

   نوشته شده توسط: احمد زین گنجه    

احکام روزه مسافر

سئوال 1 _ در چه صورتی مسافر نمی تواند روزه بگیرد؟

جواب _ مسافری که باید نمازهای چهار رکعتی را، دو رکعت بخواند، در سفر نباید روزه بگیرد.

س 2 _ در چه صورتی مسافر باید روزه بگیرد؟

ج_ مسافری که نمازش را تمام می خواند، مانند کسی که شغل اش مسافرت، یا سفر او سفر گناه است، باید در سفر روزه بگیرد.

س 3 _ آیا مسافرت در ماه رمضان اشکال دارد؟

ج _ مسافرت در ماه رمضان اشکال ندارد.

س 4 _ در چه صورت مسافرت در ماه رمضان اشکال دارد؟

ج _ اگر برای فرار از روزه باشد، مکروه است.

س 5 _ اگر غیر از روزه ماه رمضان، روزه معین دیگری بر انسان واجب، آیا می تواند در آن روز مسافرت کند؟

ج _ اگر غیر از روزه ماه رمضان، روزه معین دیگری بر انسان واجب باشد، مثلا نذر کرده روز معینی را روزه بگیرد، چنانچه ناچار نشود، بنابر احتیاط واجب، نمی تواند در آن روز مسافرت کند.

س 6 _ اگر این شخص در سفر باشد، نسبت به انجام روزه آن چه وظیفه ای دارد؟

ج _ اگر در سفر باشد، چنانچه ممکن است، باید قصد کند ده روز در جایی بماند و آن روز را روزه بگیرد.

س 7 _ اگر نذر کند روزه بگیرد و روز آن را معین نکند، آیا می تواند آن روز را در سفر بجا آورد؟

ج _ نمی تواند آن را در سفر بجا آورد.

س 8 _ چنانچه نذر کند روز معینی را چه مسافر باشد یا نباشد، روزه بگیرد، چه وظیفه ای دارد؟

ج _ باید آن روز را، اگر چه مسافر باشد، روزه بگیرد.

س 9 _ اگر غیر از روزه ماه رمضان، روزه معین دیگری بر انسان واجب باشد، مثلا نذر کرده، روز معینی را روزه بگیرد، آیا می تواند در آن روز به سفر برود؟

ج _ چنانچه ناچار نشود، بنابر احتیاط واجب، نمی تواند در آن روز مسافرت کند.

س 10 _ اگر در آن روز معین در سفر بود، چه تکلیفی بر عهده اوست؟

ج _ چنانچه ممکن است، باید قصد کند ده روز در جایی بماند و آن روز را روزه بگیرد.

س 11 _ اگر کسی نذر کند، روزه بگیرد و روز آن را معین نکند، آیا می تواند آن را در سفر بجا آورد؟

ج _ نمی تواند آن را در سفر بجا آورد.

س 12 _ چنانچه کسی نذر کند روز معینی را چه مسافر باشد، یا نباشد، روزه بگیرد، چه وظیفه ای دارد؟

ج _ باید آن روز را، اگر چه مسافر باشد، روزه بگیرد.

س 13 _ آیا مسافر می تواند برای حاجت خواستن از درگاه الهی، در مدینه منوره روزه بگیرد؟

ج _ می تواند سه روز در شهر مدینه منوره، روزه مستحب بگیرد.

س 14 _ کسی که نمی داند، روزه مسافر باطل است، اگر در سفر روزه بگیرد و در بین روز، مسأله را بفهمد، روزه اش چه حکمی پیدا می کند؟

ج _ روزه باطل می شود.

س 15 _ اگر تا مغرب نفهمد، روزه اش چه حکمی پیدا می کند؟

ج _ روزه اش صحیح است.

س 16 _ اگر فراموش کند، مسافر است، یا فراموش کند، روزه مسافر باطل می باشد و در سفر روزه بگیرد، روزه او چه حکمی پیدا می کند؟

ج _ روزه او باطل است.

س 17 _ اگر مسافر، بعدازظهر مسافرت کند، چه وظیفه ای دارد؟

ج _ باید روزه خود را تمام کند.

س 18 _ اگر پیش از ظهر مسافرت رود و قصد طی کردن مسافت شرعی را داشته باشد، چگونه باید تکلیف اش را انجام دهد؟

ج _ وقتی به حد ترخص برسد، یعنی به جایی برسد که دیوار شهر را ببیند و صدای اذان آن را نشنود، باید روزه خود را باطل کند.

س 19 _ اگر پیش از رسیدن به حد ترخص روزه را باطل کند، انجام چه تکلیفی بر او واجب می شود؟

ج _ بنابر احتیاط کفّاره بر او واجب می شود.

س 20 _ اگر مسافر پیش از ظهر به وطن اش برسد، یا به جایی که می خواهد، ده روز در آنجا بماند، آیا می تواند روزه آن روز را بگیرد؟

ج _ چنانچه کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده، باید آن روز را روزه بگیرد و اگر انجام داده، روزه آن روز بر او واجب نیست.

س 21 _ اگر مسافر بعدازظهر به وطن اش برسد، یا به جایی که می خواهد ده روز در آنجا بماند، آیا لازم است آن روز را روزه بگیرد؟

ج _ نباید آن روز را روزه بگیرد.

س 22 _ انجام چه کارهایی بر مسافر و کسی که نمی تواند روزه بگیرد، مکروه است؟

ج _ مکروه است در روز ماه رمضان، جماع نماید و در خوردن و آشامیدن، خود را سیر کند.

ثابت شدن اول ماه

 س 23 _ با چند چیز، اول ماه ثابت می شود؟

ج _ اول ماه با پنج چیز ثابت می شود.

س 24 _ مورد اول که باعث ثابت شدن اول ماه می شود کدام است؟

ج _ خود انسان ماه را ببیند.

س 25 _ دومین موردی که باعث ثابت شدن اول ماه می گردد، چیست؟

ج _ عده ای که از گفته آنان یقین پیدا می شود، بگویند ماه را دیده ایم و همچنین است هر چیزی که به وسیله آن یقین یا اطمینان پیدا شود.

س 26 _ مورد سوم که باعث ثابت گردیدن اول ماه می شود، کدام است؟

ج _ دو مرد عادل بگویند، ماه را دیده ایم. ولی اگر وصف ماه را برخلاف یکدیگر بگویند اول ماه ثابت نمی شود.

س 27 _ مورد چهارم کدام است؟

ج _ سی روز از اول ماه شعبان بگذرد که به جهت آن ماه رمضان ثابت می شود و سی روز از اول ماه رمضان بگذرد که بر اثر آن، اول ماه شوال ثابت می شود.

س 28 _ پنجمین موردی که اول ماه را ثابت می کند، کدام است؟

ج _ حاکم شرع حکم کند، اول ماه است.

س 29 _ اگر حاکم شرع حکم کند اول ماه، آیا لازم است مقلدان مجتهدهای دیگر نیز بر حکم او عمل نمایند؟

ج _ اگر حاکم شرع حکم کند اول ماه است، کسی که از او تقلید نمی کند، باید به حکم او عمل نماید.

البته در صورتی که حاکم شرع دیگری بر خلاف او حکم نکند.

س 30 _ اگر کسی علم داشته باشد که حاکم شرع در تعیین اول ماه اشتباه کرده و او در حکم خود اشتباه کرده است، آیا لازم است که به حکم حاکم شرع عمل نماید؟

ج _ کسی که می داند، حاکم شرع، اشتباه کرده، نمی تواند به حکم او عمل نماید.

س 31 _ آیا اول ماه با پیش گویی منجمان ثابت می شود؟

ج _ اول ماه با پیش گویی منجمان ثابت نمی شود. ولی اگر انسان به گفته آنان یقین پیدا کند، به آن عمل نماید.

س 32 _ آیا بلند بودن ماه و یا دیر غروب کردن آن، دلیل می شود که شب پیش، اول ماه بوده است؟

ج _ دلیل نمی شود که شب پیش، اول ماه بوده است.

س 33 _ اگر برای کسی، اول ماه رمضان ثابت نشود و روزه نگیرد، چنانچه دو مرد عادل بگویند، شب پیش ماه را دیده ایم، چه وظیفه ای بر عهده آن شخص است؟

ج _ باید روزه آن روز را قضا نماید.

س 34 _ اگر برای شهری اول ماه ثابت شد، آیا مردم شهر دیگر هم می توانند به آن عمل نمایند؟

ج _ برای مردم شهر دیگر فایده ندارد. مگرآن دو شهر به هم نزدیک باشند، یا بدانند افق آنها یکی است.

س 35 _ آیا اول ماه با تلگراف ثابت می شود؟

ج _ اول ماه با تلگراف ثابت نمی شود.

س 36 _ در چه صورتی با تلگراف ثابت می شود؟

ج _ [در صورتی] که دو شهر نزدیک یا هم افق که انسان بداند تلگراف از روی حکم حاکم شرع یا شهادت دو مرد عادل بوده است.

س 37 _ در روزی که انسان نمی داند آخر ماه رمضان است یا اول شوال چه وظیفه ای دارد؟

ج _ باید روزه بگیرد.

س 38 _ اگر پیش از مغرب بفهمد که اول ماه شوال است، چه تکلیفی دارد؟

ج _ باید افطار کند.

س 39 _ آیا نسبت به طلوع فجر، تحقق مغرب و اول ماه رمضان و عید و... حکم زندانی با غیر زندانی فرق می کند؟

ج _ حکم زندانی با غیر زندانی مساوی است.

روزه های حرام

س 40 _ چه روزهایی حرام است که گرفته شود؟

ج _ روزه عید فطر و عید قربان، حرام است و نیز روزی که انسان نمی داند آخر ماه شعبان است یا اول ماه رمضان، اگر به نیت اول ماه رمضان روزه بگیرد، حرام می باشد.

س 41 _ در چه صورت گرفتن روزه مستحب بر زن حرام می گردد؟

ج _ اگر زن به جهت گرفتن روزه مستحب، حق شوهرش از بین برود، روزه او حرام است.

س 42 _ اگر حق شوهر از بین نرود، آیا زن می تواند روزه مستحب بگیرد؟

ج _ اگر حق شوهر از بین نرود، بدون اجازه او، روزه مستحب نگیرد.

س 43 _ در چه صورت روزه فرزند حرام می گردد؟

ج _ اگر روز مستحب فرزند سبب اذیت پدر یا مادر یا جد شود، حرام است.

س 44 _ اگر پسر بدون اجازه پدر، روزه مستحب بگیرد و در بین روز پدر او را نهی کند، چه تکلیفی به عهده اوست؟

ج _ اگر ترک افطار سبب اذیت پدر شود، باید افطار نماید و اگر سبب اذیت او نشود، افطار لازم نیست.

س 45 _ کسی که می داند، روزه برای او ضرر ندارد، اگر چه دکتر بگوید ضرر دارد، چه وظیفه ای دارد؟

ج _ باید روزه بگیرد.

س 46 _ کسی که می داند روزه برایش ضرر دارد، اگر دکتر گفت: روزه ضرر ندارد، آیا می تواند روزه بگیرد؟

ج _ کسی که یقین یا گمان دارد، روزه برایش ضرر دارد، اگر چه دکتر بگوید، ضرر ندارد، باید روزه نگیرد و اگر روزه بگیرد، صحیح نیست.

س 47 _ اگر انسان احتمال بدهد روزه برایش ضرر دارد و از آن احتمال، ترس برایش پیدا شود، آیا می تواند روزه بگیرد؟

ج _ چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد، نباید روزه بگیرد و اگر روزه بگیرد صحیح نیست.

س 48 _ کسی که عقیده داشته روزه برای او ضرر ندارد، اگر روزه بگیرد و بعد از مغرب بفهمد روزه برای او ضرر داشته، آیا لازم است، قضای آن روزه را بجا آورد؟

ج _ واجب نیست قضای آن را بجا آورد.

روزه های مستحب و مکروه

س 49 _ روزه چه روزه های مستحب است؟

ج _ روزه تمام روزهای سال، غیر از روزه های مکروه و حرام، مستحب می باشد.

س 50 _ روزه کدام روزها بیشتر سفارش شده است؟

ج _ برای بعضی از روزها بیشتر سفارش شده است. مانند: پنج شنبه اول هر ماه، پنج شنبه آخر هر ماه و چهارشنبه اولی که بعد از روز دهم ماه است.

س 51 _ اگر روزهای فوق الذکر را روزه نگرفت، چه وظیفه ای دارد؟

ج _ اگر کسی اینها را بجا نیاورد، مستحب است قضا نماید و چنانچه اصلاً نتواند روزه بگیرد، مستحب است برای هر روز یک مد طعام یا 6 / 12 نخود نقره به فقیر بدهد.

س 52 _ روزهای دیگری که مستحب است روزه گرفته شود، کدام است؟

ج _ 1 _ روز سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم هر ماه. 2 _ تمام روزهای ماه رجب و ماه شعبان و بعضی از این دو ماه اگر چه یک روز باشد. 3 _ روز عید نوروز، روز چهارم تا نهم شوال، روز 25 و 29 ذی العقده 4_ روز اول تا نهم ذی الحجه

س 53 _ اگر به سبب روزه نتواند دعاهای روز عرفه را بخواند، روزه او چه حکمی پیدا می کند؟

ج _ روزه آن روز مکروه است.

س 54 _ سایر روزهایی که بیشتر سفارش شده روزه گرفته شود، کدام است؟

ج _ روز عید سعید غدیر _ روز مباهله (24 ذی الحجه) _ روز اول، سوم و هفتم محرم  _  روز میلاد مسعود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم  (17 ربیع الاول) _ پانزدهم جمادی الاولی _ روز مبعث حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم (27 رجب).

س 55 _ اگر کسی روزه مستحب گرفت، آیا لازم است آن را به آخر برساند؟

ج _ واجب نیست آن را به آخر برساند.

س 56 _ کسی که روزه مستحب گرفته، اگر برادر با ایمانش او را به غذا دعوت کند، چه وظیفه ای دارد؟

ج _ مستحب است دعوت او را قبول کرده و در بین روز افطار نماید.

س 57 _ روزه چه روزهایی مکروه است؟

ج _ روزه روز عاشورا و روزی که انسان شک دارد، روز عرفه است یا عید قربان، مکروه است.

س 58 _ احتیاط در روزه روز عاشورا چیست؟

ج _ احتیاط در ترک روزه روز عاشورا است.

س 59 _ در چند مورد مستحب است انسان در ماه رمضان اگر چه روزه نیست امساک کند؟

ج _ در شش مورد مستحب است انسان در ماه رمضان، اگر چه روزه نیست، امساک کند، یعنی از کارهایی که روزه را باطل می کند، خودداری نماید.

س 60 _ شش مورد امساک کدام است؟

ج _ شش مورد امساک به شرح زیر است:

اول _ مسافری که در سفر، کاری که روزه را باطل می کند انجام داده باشد و پیش از ظهر به وطن اش یا به جایی که می خواهد ده روز در آنجا بماند، برسد.

دوم _ مسافری که با فرض مذکور بعد از ظهر برسد.

سوم _ بیماری که پیش از ظهر، خوب شود و کار که روزه را باطل می کند انجام داده باشد.

چهارم _ بیماری که بعد از ظهر خوب شود.

پنجم _ زنی که در بین روز، از خون حیض یا نفاس پاک شود.

ششم _ کافری که بعد از ظهر مسلمان شود.

س 61 _ انجام چه کارهایی بر روزه دار مستحب است؟

ج _ مستحب است روزه دار، نماز مغرب و عشا را پیش از افطار کردن بخواند، ولی اگر کسی منتظر اوست یا میل زیادی به غذا دارد که نمی تواند با حضور قلب نماز بخواند، بهتر است اول افطار کند. ولی تا می تواند، نماز را در وقت فضیلت آن بجا آورد.


the #1 pill instead
یکشنبه 20 مرداد 1398 06:23 ب.ظ
WOW just what I was looking for. Came here by searching for penis advantage regardless
BioGenX Reviews
شنبه 19 مرداد 1398 04:26 ب.ظ
Can I simply just say what a relief to discover someone
who really knows what they're talking about on the net.

You actually understand how to bring an issue to light and
make it important. More and more people ought to read this and understand this side of your
story. I was surprised you aren't more popular because you definitely possess the gift.
Keto Prime Rx
یکشنبه 13 مرداد 1398 02:26 ق.ظ
I conceive this web site holds very fantastic written subject
matter content.
http://adfoc.us/x71879501
جمعه 11 مرداد 1398 10:34 ب.ظ
Merely a smiling visitor here to share the love (:,
btw great design and style.
http://viagrawwithoutdoctor.com/
سه شنبه 8 مرداد 1398 12:37 ق.ظ

You expressed this wonderfully.
trust pharmacy canada canadian pharmacies without an rx pharmacy canada canadian pharmacy viagra online canadian discount pharmacies canadian online pharmacy reputable canadian prescriptions online canada online pharmacy online pharmacy canadian medications by mail
Fit Body Keto
یکشنبه 23 تیر 1398 06:52 ق.ظ
Would love to constantly get updated outstanding weblog!
http://0rz.tw/Ior6f
یکشنبه 16 تیر 1398 04:29 ب.ظ
Hello! I could have sworn I've visited your blog before but after browsing through a few of the posts I realized it's new to me.
Nonetheless, I'm certainly happy I came across it and
I'll be book-marking it and checking back frequently!
Online cialis
دوشنبه 3 تیر 1398 06:45 ق.ظ

You made the point.
cialis flussig cialis generique cialis flussig wow cialis 20 generic low dose cialis cialis for sale south africa canadian cialis prezzo cialis a buon mercato cialis taglich cialis pills in singapore
Cialis canada
یکشنبه 2 تیر 1398 02:46 ب.ظ

Position certainly regarded!.
prices on cialis 10 mg cialis en 24 hora brand cialis nl generic cialis pill online cialis 5mg prix cialis cipla best buy brand cialis nl side effects of cialis generic cialis pill online cialis rezeptfrei
http://tensterprib.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 12:00 ق.ظ

Great content. Cheers!
we choice cialis uk cialis flussig generic cialis pill online cialis alternative cialis sicuro in linea cialis preise schweiz cialis prezzo al pubblico order cialis from india cialis generika in deutschland kaufen generic cialis with dapoxetine
Cialis online
شنبه 1 تیر 1398 07:14 ق.ظ

Perfectly spoken genuinely. !
cialis sans ordonnance we choice cialis uk cialis canada on line buy cheap cialis in uk cilas cialis name brand cheap generic cialis review uk walgreens price for cialis tadalafil 10 mg american pharmacy cialis
http://pacenltar.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 03:08 ب.ظ

You've made your position very effectively!.
cialis for bph safe site to buy cialis online fast cialis online buying cialis in colombia i recommend cialis generico cialis uk next day cialis generic availability cialis 20 mg effectiveness opinioni cialis generico female cialis no prescription
Online cialis
پنجشنبه 30 خرداد 1398 10:56 ب.ظ

Great material. Thanks a lot!
try it no rx cialis achat cialis en itali enter site natural cialis weblink price cialis order generic cialis online cialis tablets prescription doctor cialis il cialis quanto costa brand cialis generic cialis generico
cialis alternative
پنجشنبه 30 خرداد 1398 03:48 ق.ظ

You actually said this superbly!
cialis 50 mg soft tab cost of cialis cvs cialis pills in singapore female cialis no prescription cialis 20 mg brand cialis nl cialis kaufen wo sialis wow cialis tadalafil 100mg what is cialis
http://botbora.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 11:50 ق.ظ

Thanks, I like it!
acquistare cialis internet opinioni cialis generico order generic cialis online tadalafil 20mg cialis tablets australia cialis name brand cheap cialis generic availability cialis professional yohimbe cialis online nederland how does cialis work
http://voumtile.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 07:26 ب.ظ

Terrific facts, Kudos!
cialis in sconto cipla cialis online buy cialis uk no prescription cialis daily dose generic cialis generic availability cialis venta a domicilio we choice free trial of cialis canadian discount cialis if a woman takes a mans cialis where to buy cialis in ontario
Cialis online
یکشنبه 26 خرداد 1398 05:24 ب.ظ

You actually explained this very well.
estudios de cialis genricos online prescriptions cialis cialis pills boards achat cialis en itali import cialis costo in farmacia cialis generic for cialis cialis for sale in europa only now cialis for sale in us cialis generique
how to buy cialis online usa
یکشنبه 26 خرداد 1398 02:46 ق.ظ

Incredible all kinds of useful tips.
cialis price thailand cialis 5 mg schweiz when can i take another cialis buy generic cialis order a sample of cialis cialis per paypa sublingual cialis online where to buy cialis in ontario cialis qualitat 5 mg cialis coupon printable
daily cialis price
جمعه 24 خرداد 1398 10:44 ب.ظ

Incredible all kinds of amazing facts.
cialis 20 mg cut in half generic cialis 20mg tablets acquistare cialis internet cialis 30 day trial coupon cialis daily dose generic where do you buy cialis cialis pills in singapore cialis australian price cialis sans ordonnance generico cialis mexico
http://worlhardne.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 08:33 ق.ظ

You have made your point pretty nicely!!
cialis venta a domicilio tadalafil generic look here cialis cheap canada cialis 20 mg cost cialis alternative buy cialis online nz cialis online tadalafil 5mg only now cialis for sale in us cialis 20 mg cut in half
Generic cialis
پنجشنبه 23 خرداد 1398 06:04 ب.ظ

Amazing many of very good material.
cialis italia gratis cialis therapie cipla cialis online cialis price in bangalore click now buy cialis brand cialis en mexico precio cialis venta a domicilio brand cialis nl free cialis cialis professional from usa
http://ancare.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 04:40 ق.ظ

You made the point.
look here cialis order on line cialis 5 mg funziona buy online cialis 5mg acheter du cialis a geneve cialis cost cialis et insomni only best offers 100mg cialis generic cialis soft gels cialis y deporte link for you cialis price
http://cialisvie.com/
دوشنبه 20 خرداد 1398 07:11 ق.ظ

This is nicely expressed. !
buy cialis online cheapest cialis for sale south africa cialis official site buy generic cialis cialis sale online compare prices cialis uk deutschland cialis online female cialis no prescription we choice cialis uk cialis prices
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 01:15 ق.ظ

Really a good deal of terrific info.
rx cialis para comprar cialis diario compra buy name brand cialis on line cialis uk next day cialis 20 mg cost cialis price thailand legalidad de comprar cialis cialis flussig cilas preis cialis 20mg schweiz
cialisvie.com
جمعه 17 خرداد 1398 07:48 ب.ظ

You said it adequately.!
click here take cialis cialis generisches kanada buying cialis in colombia cheap cialis enter site 20 mg cialis cost cialis efficacit cialis arginine interactio we choice cialis uk cialis cost cialis pills price each
fard viagra
جمعه 17 خرداد 1398 05:40 ب.ظ

This article will help the internet viewers for setting up new webpage or even a blog from start to end.
http://canadianorderpharmacy.com/
چهارشنبه 21 فروردین 1398 03:37 ب.ظ

You actually suggested it superbly!
prescription drugs without prior prescription canadian drug canada drug buy vistagra usa northwest pharmacies in canada best canadian mail order pharmacies canadianpharmacyusa24h is it legal canadian pharmacies shipping to usa drugs for sale in mexico online pharmacies tech school
judi bola online
شنبه 17 فروردین 1398 04:13 ب.ظ
Hi there everyone, it's my first pay a visit at this web site, and article is genuinely fruitful designed for me, keep up posting such
articles.
elvington.biz
دوشنبه 13 اسفند 1397 11:52 ب.ظ
certainly like your website however you need to take a look
at the spelling on several of your posts. A number of
them are rife with spelling issues and I to find it very bothersome
to tell the reality however I'll certainly come again again.
agen maxbet
شنبه 11 اسفند 1397 06:30 ق.ظ
Wow, wonderful blog structure! How lengthy have you been blogging for?

you make blogging look easy. The total glance of your web site is great,
as neatly as the content material!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30